TV der bevæger dig

Milliarder til renere vand og bedre natur

6,6 milliarder kroner det er hvad miljøminister Kirsten Brosbøl i dag har givet til den danske natur. Pengene udløses over de næste seks år, og skal give danskerne både flere rene søer, man kan bade i, og en bedre natur og levevilkår for en lang række dyre- og plantearter.

00:31

En række vandløb og åer skal genoprettes og genslynges, og der laves fysiske forbedringer

1 af 2

Der vil de kommende år være øget fokus på pleje af sårbare naturområder, og planen er, der skal etableres sammenhænge mellem spredte artsrige naturarealer, samt bekæmpelse af invasive plantearter som f.eks. Rynket Rose.

For truede ynglefugle som lever i omkring Vadehavet er planen deres yngleområder forbedres.

Desuden vil flere vandløb og åer blive genoprettet og genslynget, og der bliver i det hele taget lavet fysiske forbedringer.

Hvad pengene konkret skal gå til fremgår af 252 lokale naturplaner og en ny generation af vandområdeplaner.