Bedre liv for fugle i marsken

Nu er der samlet en ?værktøjskasse? med ti gode ideer til at gøre livet lettere for fugle i Tønder-marsken.

Folketinget vil undersøge, om der kan indføres skrappere frednings-bestemmelser i Tøndermarsken. Men det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken er allerede i gang for at skabe bedre forhold for ynglende eng-fugle i de ydre koge.

Noget kan gøres nu

Udvalget ønsker at udnytte de eksisterende muligheder endnu bedre. Derfor har Tønder Kommune sammen med Digelaget for Tøndermarsken samt Skov og Naturstyrelsen lavet en liste over, hvad der kan gøres for at skaffe fuglene bedre betingelser indenfor de love og regler, der allerede er.

- Resultatet er blevet en værktøjskasse med 10 forslag, hvoraf flere kan sættes i værk allerede inden den kommende ynglesæson, der begynder til marts, fortæller udvalget formand, Bo Jessen, der også er medlem af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune.
 

Mere vand, færre rør

- Digelauget vil pumpe vand ind i bevandingssystemet tidligere end ellers, så grøfter og kanaler er fyldt op, når ynglefuglene skal vælge deres redepladser. Dog vil det ikke ske før 1. marts, der er den grænse, regulativet for Tøndermarsken fastsætter.
- Desuden vil tagrørene langs vejene være klippet ned, så ynglefuglene lettere kan holde øje med rovfugle. Træer og buske udenfor haverne bliver fjernet, så krager og skader ikke får så mange udkigsposter, når de leder efter æg i vibe- og kobersneppe-reder, fortsætter Bo Jessen.

Han oplyser videre, at sort-ternen tidligere var en flittig gæst i de ydre koge, men i de senere år har arten ikke ynglet, måske fordi vandhullerne er groet til.

- Derfor bliver de nu renset op. Det vil ske i takt med at grøfterne bliver renset.

Ræve, mink og mårhund

Skov- og Naturstyrelsen vil, sammen med Højer Jagtforening, også sætte endnu hårdere ind i jagten på ræve, mink og mårhund, ligesom styrelsen vil genskabe grøble-systemerne på de arealer, der blev dyrket inden området blev fredet i 1988.

- Danmarks Miljøundersøgelser har påvist, at engfuglene tilsyneladende foretrækker arealer, der er grøblet, fordi det giver et mere varieret udbud af føde og muligheder for skjul.

- I Det rådgivende Udvalg for Tøndermarsken er der enighed om, at de ynglende engfugle i de ydre koge skal have så gode yngle-muligheder som muligt ? men driften af arealerne er en balance, fortsætter udvalgets formand.

- Forholdene skal jo også gøre det muligt, at fennerne fortsat kan græsses ? for uden græsning forsvinder fuglene. Udvalget håber derfor, at ?værktøjskassen? kan være med til at vende den nedgang, der har været i bestanden af ynglefugle i de senere årtier, slutter Bo Jessen.