Organisation: Regeringen øver overgreb på de danske enge

Dyr og blomster knyttet til de danske enge er stærkt truede. Nu bliver det endnu værre med nyt lovforslag fra regeringen, advarer grøn organisation

Regeringen vil med et nyt lovforslag ophæve forbuddet mod gødskning og sprøjtning på enge og overdrev.

Nogle landmænd kræver samtidig at få lov til at opdyrke de såkaldte kulturenge, der ellers er beskyttet af paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven.

Fuglenes organisation DOF - Dansk Ornitologisk Forening - advarer om, at det vil være ødelæggende for engfugle, blomster, insekter og anden biodiversitet, der er knyttet til de grønne enge.

Engene har enestående betydning for mange truede fugle, dyr, svampe og planter. Fuglene tilknyttet enge er blandt de mest truede fuglegrupper i Danmark.

Blandt de truede engfugle kan nævnes ynglende vadefugle som brushane, engryle, stor kobbersneppe, rødben, vibe og dobbeltbekkasin og den folkekære hvide stork, der er på nippet til at forsvinde som dansk ynglefugl på grund af de forsvundne enge.

En anden folkekær fugl, der i høj grad er knyttet til enge og hele marskområdet er stæren, som mange iagttager ved Sort Sol-arrangementerne forår og efterår. Den er også gået voldsomt tilbage. Bestanden af stære i Danmark er mere end halveret de sidste 40 år.

- Giftsprøjtning på enge er især brugt til bekæmpelse af stankelben og gåsebiller. Stære og visse vadefugle spiser masser af dem.  Desuden er gift hidtil brugt til bekæmpelse af planten eng-brandbæger, som er giftig for kreaturerne. Når gift bruges mod insekter og planter, ødelægger man desværre også livsgrundlaget for en lang række andre arter, siger næstformand i DOF, Marco Brodde, Fanø, til TV SYD.

Giftsprøjtning på enge har været tilladt indtil Folketinget vedtog et totalforbud i foråret 2015. Det er dette forbud, som den nye Venstre-regering nu vil ophæve.