Viben får en chance i marsken

Viber, rødben og den globalt truede store kobbersneppe i Tøndermarsken får nu bedre vilkår for at yngle.

En ny aftale mellem Skov- og Naturstyrelsen og Digelaget for Tøndermarsken betyder, at grøfter og kanaler i den beskyttede del af marsken vil blive fyldt med vand tidligst muligt efter 1. marts ? mod i dag 25. april.

Dermed kommer der mere vand i marsken til glæde for engfuglene, når de går i gang med ynglesæsonen.

Aftalen med digelaget om mere vand i Tøndermarsken opfylder en af anbefalingerne i den rapport om ynglefuglenes tilstand i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2009, som Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde i april.

Også en anden af rapportens anbefalinger for at sikre engfuglene -  en bekæmpelse af rævebestanden - har miljøminister Karen Ellemann (V) nu bedt Skov- og Naturstyrelsen om at iværksætte.

Beskyttet område

Området har siden 1988 været beskyttet af Tøndermarskloven. Loven dækker ca. 2.500 ha og har til formål at bevare store, sammenhængende områder under afgræsning med et intakt vandingssystem bestående af et forgrenet net af kanaler og grøfter.

Driften af vandingssystemet er fastlagt i et regulativ, som sætter regler for, hvornår vandet skal pumpes ind og hvilke vandstande, der skal opnås. Det er Digelaget for Tøndermarsken, som står for driften. De repræsenterer alle private lodsejere i marsken.

Den nye aftale med digelaget er kun en blandt flere aktuelle indsatser for Tøndermarsken.

Lige nu kører processen omkring Natura 2000-planerne, som fastlægger de bindende mål for de beskyttede områder. Her har Tønder Kommune ansvaret for at følge op med en handleplan, som skal føre til at målsætningerne nås.