Nu undersøges de fire sidste gruber i Kærgård

Region Syddanmark skaber nu overblik over den samlede forurening i Kærgård Plantage ved Varde.

Et konsortium bestående af Rambøll og Cowi har netop fået opgaven med at udføre tilbundsgående undersøgelser af grube 3 til 6 i plantagen i løbet af dette efterår.

Efter planen skal Konsortiet afrapportere inden jul. I forvejen har regionen udført deltaljerede undersøgelser i og ved grube 1 og 2, både før og i forbindelse med den igangværende oprensning.

Men hvilke og hvor mange deponerede stoffer, der er i de øvrige gruber 3 til 6, er der endnu ikke et klart billede af. Derfor har regionsrådet besluttet, at der skal et bedre vidensgrundlag til.

Undersøger påvirkningen af grundvandet

Fra undersøgelserne i grube 1 og 2 har regionen konstateret, at Grindstedværket foruden kendte stoffer som for eksempel medicinrester, kulbrinter og opløsningsmidler deponerede betydelige mængder af kviksølv, andre metaller og cyanid i plantagen.

Undersøgelserne af grube 3 til 6 skal give et overblik over, hvilke stoffer der gemmer sig, i hvor stor mængde, samt hvordan stofferne fordeler sig i de enkelte gruber i den del af plantagen.

Når grube 3 til 6 er undersøgt, vil det ikke blot give et bedre overblik over den samlede forurening i Kærgård Plantage.

Det vil også give et godt indblik i, hvad effekten af en oprensning på en eller flere gruber vil have på havmiljøet og grundvandet.

Oprensning til millioner

Selve undersøgelsen består blandt andet i at udføre et stort antal boringer i hver grube. Der vil blive udvalgt et stort antal jordprøver, som skal analyseres på et autoriseret laboratorium.

Prøverne bliver analyseret for klorerede opløsningsmidler, total kulbrinter, total cyanid, BTEX'er, total kviksølv, bly, nikkel, zink, arsen, cadmium og kobber.

Undersøgelsen vil også afdække den mængde af stoffer, der i grundvandet strømmer mod havet.

Undersøgelsen vil kunne give regionen et overslag over, hvor meget det vil koste at grave forureningen bort over grundvandsspejlet.

Overslaget vil blandt andet bygge på erfaringerne med oprensningen af grube 1 og 2.
Undersøgelsen af grube 3 til 6 forventes at løbe op i 1,4 mio. kr.

Fakta om Kærgård Plantage