Privatlivspolitik for brugere af TV SYDs services

Version: marts 2023

Når du bruger vores digitale services, herunder hjemmeside, apps og nyhedsbreve, indsamler og behandler TV SYD en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives en række forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

1. DATAANSVARLIG

Denne Privatlivspolitik gælder for TV SYD (herefter benævnt ”TV SYD” ”vi”, ”vores” eller ”os”).

Driftsselskabet A/S TV-SYD

Media Park 1

6000 Kolding, Danmark

Email: tvsyd@tvsyd.dk

TV SYDs DPO:

Driftsselskabet A/S TV-SYD

Att.: DPO

Media Park 1

6000 Kolding, Danmark

Tlf.: +45 76 30 31 32

Email: dpo@tvsyd.dk

TV SYD er en statsfinansieret public service virksomhed, jævnfør kapitel 6 i radio- og fjernsynsloven.

TV SYD er forpligtet til, via fjernsyn, internet og andre relevante platforme, at sikre programmer og tjenester til hele befolkningen i TV SYDs område. TV SYDs udbud skal omfatte nyheds- og aktualitetsprogrammer samt programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning.

TV SYD sender nyheder og programmer på 24-timers kanalen TV SYD Plus og har derudover ”vinduer” i TV 2 Danmarks sendeflade i TV SYDs sendeområde. TV SYD er finansieret via finansloven samt ekstra indtægter i form af blandt andet sponsorater og salg af programmer til TV 2 Danmark. 

2. FORMÅL

Vi behandler personoplysninger med disse overordnede formål.

 • At du kan benytte TV SYDs digitale produkter, f.eks. 24-timers kanalen TV SYD PLUS, hjemmesiden www.tvsyd.dk og TV SYDs nyhedsapp.

 • At du som bruger af TV SYDs digitale produkter har en god oplevelse af, at tjenesterne er personaliseret til dig.

 • At vi er i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for brugerne.

1.a Visning af indhold mv.

 • For at vise dig de programmer og det indhold mv., du har valgt på TV SYDs digitale produkter.

1.c Direkte markedsføring mv.

 • For at sende e-mail-nyhedsbreve med indhold fra og omtale af TV SYDs produkter (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav).

 • For at sende dig tilbud og anbefalinger på TV SYDs produkter (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav).

 • For at sende push-beskeder på apps, f.eks. om nyheder eller smartere brug af appen (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav).

1.d Forretningsudvikling

 • Statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre TV SYDs digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere. Dette indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af TV SYDs digitale tjenester og eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester.

1.e Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) og andre legitime formål, Overholdelse af dokumentationspligt.

 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores produkter mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb.

 • Varetagelse af TV SYDs juridiske interesser, f.eks. undersøgelse af misbrug af TV SYDs digitale produkter, f.eks. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder.

 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.

 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.

 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.

 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

 • Statistiske undersøgelser og opgørelser.

 • Fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.

1.f Aktiv kontakt

 • For at yde kundeservice, hvis du henvender dig til os med spørgsmål.

 • For at du kan stille spørgsmål, stemme i konkurrencer/shows eller på anden måde indsende kommentarer og indhold til vores programmer og produkter.

 • For at sikre en fair afvikling, udvælgelse eller udtrækning af og kontakt til vindere af de konkurrencer, som du deltager i.

1.g Journalistisk øjemed

 • TV SYDs behandling af personoplysninger, som udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, er i vidt omfang undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser. Sådan undtagelse sigter på den automatiske behandling af personoplysninger, som udelukkende foretages som led i journalistisk virksomhed under anvendelse af f.eks. almindelige tekstbehandlingssystemer (eller mailsystemer, SMS, Messenger, og lignende).

 • ”Journalistisk øjemed” er virksomhed, der er omfattet af ”debate of general interest”. Der er således tale om Personoplysninger der formidles med henblik på at oplyse almenheden.

 • Foretages der behandling af personoplysninger, som ikke sker i journalistisk øjemed vil sådan behandling ske i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 • Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningens kapitel II-VII og kapitel IX finder ikke anvendelse for behandling af personoplysninger, som i øvrigt udelukkende finder sted i journalistisk øjemed.

1.h. Offentligt tilgængelige informationsdatabaser

 • TV SYDs hjemmeside, Tvsyd.dk samt TV SYDs kanaler på sociale medier er anmeldt til Pressenævnet og Datatilsynet som en offentligt tilgængelig informationsdatabase.

 • Indholdet på Tvsyd.dk omfattes af lov om massemediers informationsdatabaser og medieansvarsloven.

 • Behandlingen af personoplysninger, der er offentligt tilgængelige på Tvsyd.dk er undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens anvendelsesområde, dog finder bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 28 (om brug af databehandlere), artikel 32 (om behandlingssikkerhed) og kapitel 8 (om retsmidler, ansvar og sanktioner) stadig anvendelse.

1.h. Redaktionelle informationsdatabaser

 • TV SYDs redaktionelle informationsdatabaser er anmeldt til Datatilsynet som en redaktionel informations database.

 • Indholdet i TV SYDs redaktionelle informationsdataser omfattes af lov om massemediers informationsdatabaser og medieansvarsloven.

 • Redaktionelle informationsdatabaser drives alene som led i journalistisk eller redaktionelt arbejde med henblik på offentliggørelse i et massemedie.

 • Behandlingen af personoplysninger, der sker ved anvendelse af TV SYDs redaktionelle informationsdatabaser er undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens anvendelsesområde, dog finder bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 28 (om brug af databehandlere), artikel 32 (om behandlingssikkerhed) og kapitel 8 (om retsmidler, ansvar og sanktioner) stadig anvendelse.

1.j. Manuelle arkiver over udklip fra offentliggjorte trykte artikler, jf. databeskyttelseslovens § 3, stk. 7

 • Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningens kapitel II-VII og kapitel IX finder som udgangspunkt ikke anvendelse for behandling af personoplysninger i manuelle arkiver over udklip fra offentliggjorte trykte artikler, som udelukkende behandles i journalistisk øjemed.

 • Behandling af personoplysninger i disse databaser reguleres dog af bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 28 (om brug af databehandlere), artikel 32 (om behandlingssikkerhed) og kapitel 8 (om retsmidler, ansvar og sanktioner).

3. KATEGORIER AF OPLYSNINGER

 • Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du bruger TV SYDs digitale produkter:

 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografiske placering, samt hvilke sider på Tvsyd.dk du klikker på.

 • Hvilken type af enhed anvendt til at tilgå det givne TV SYD-produkt (f.eks. tablet, smartphone, pc, mv.).

 • Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed.

 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til det givne TV SYD-produkt.

 • Geo-lokation på den enhed, du anvender til vores produkter, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke).

 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg.

 • Hvilke programmer og videoer, du har afspillet og varighed deraf.

 • Eventuelt redaktionelt input fra dig, herunder f.eks. fotos, historier, figurer eller andre interaktioner med TV SYDs redaktion. Redaktionelt input er ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, da der er tale om personoplysninger der behandles i journalistiske øjemed, og disse oplysninger omtales derfor ikke yderligere i denne privatlivspolitik.

 • Personoplysninger modtaget i relation til at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

 • Din deltagelse i en TV SYD konkurrence.

 • Din deltagelse i en undersøgelse.

 • Du kontakter TV SYD med spørgsmål, ris eller ros, rapporterer fejl, sender forslag og nyhedstip eller sender en klage.

2.a Særlige kategorier af personoplysninger

TV SYD indsamler faktabaseret information om kendte profiler, herunder politiske kandidater til folketings- og kommunalvalg.

I denne forbindelse indsamler vi særlige personoplysninger som f.eks. kandidaternes politisk overbevisning.

Informationerne er samlet i TV 2 Regionernes profildatabase og indsamling foregår i samarbejde med en tredjepart efter gældende lovgivning.

Profildatabasen er anmeldt som en redaktionel informationsdatabase og personoplysningerne anvendes alene i journalistisk øjemed.

Der er mere information om TV 2 Regionernes håndtering af data i profildatabasen på www.tvsyd.dk/tv2r-profildatabase.

Derudover indsamler TV SYD andre særlige kategorier af personoplysninger til brug i journalistisk øjemed eller til brug for offentligt tilgængelige information databaser eller TV SYDs redaktionelle informationsdatabaser.

4. JURIDISK GRUNDLAG FOR INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne.

Behandling Juridisk hjemmel
Visning af indhold mv. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e), jf. § 6 i Databeskyttelsesloven - Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som TV SYD har fået pålagt gennem radio- og fjernsynsloven og den til enhver tid gældende public service-kontrakt, som TV SYD er omfattet af. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. TV SYDs legitime interesser er, at du kan anvende de digitale produkter.
Personalisering Samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”).
Direkte markedsføring mv. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. TV SYDs legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via permission til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.
Forretningsudvikling Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e), jf. § 6 i Databeskyttelsesloven - Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som TV SYD har fået pålagt gennem radio- og fjernsynsloven og den til enhver tid gældende public service-kontrakt, som TV SYD er omfattet af. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. TV SYDs legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter.
Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål Denne gruppe af formål er baseret på lovgivning, f.eks. Databeskyttelsesforordningen artikel 5 om ansvarlighed (dokumentation). Håndtering af sikkerhedsbrud og rapportering deraf til myndigheder, jf. artikel 5 og 32-36 i Databeskyttelsesforordningen. Derudover er behandlingen baseret på Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e), jf. § 6 i Databeskyttelsesloven - Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som TV SYD har fået pålagt gennem radio- og fjernsynsloven og den til enhver tid gældende public service-kontrakt, som TV SYD er omfattet af. Behandlingen kan også være baseret på Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. TV SYDs legitime interesser er: At kunne varetage sine juridiske interesser, herunder f.eks. at foretage undersøgelser af mistanke om overtrædelser af brugsrettigheder eller øvrige typer af tvister med tredjeparter. At kunne håndtere forespørgsler og klager. At kunne varetage ejernes kommercielle og selskabsretlige forhold.
Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. Derudover kan behandlingen være baseret på Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e), jf. § 6 i Databeskyttelsesloven - Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som TV SYD har fået pålagt gennem radio- og fjernsynsloven og den til enhver tid gældende public service-kontrakt, som TV SYD er omfattet af. De legitime interesser er, at vi kan beskytte personoplysningerne.
Aktiv kontakt Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e), jf. § 6 i Databeskyttelsesloven - Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som TV SYD har fået pålagt gennem radio- og fjernsynsloven og den til enhver tid gældende public service kontrakt, som TV SYD er omfattet af. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. TV SYDs legitime interesser er, at vi skal yde service til brugerne. Derudover er det en legitim interesse at afvikle konkurrencer og at vi kontakter vindere og sørger for at de får præmierne. Hvis du deltager i redaktionelle tiltag, og de ikke er omfattet af undtagelserne for journalistik, er vores legitime interesser f.eks., at vi kan afvikle afstemninger og citere dig.

5. FRIVILLIGHED

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de tjenester, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan tilgå en række af TV SYDs tjenester og produkter.

6. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

TV SYD videregiver personoplysninger til tredjeparter i følgende situationer:

 • Når TV SYD er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlige myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.

 • Når det er nødvendigt for at fremsende en fysisk præmie til en vinder af konkurrence. Personoplysningerne vil blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelse af præmien. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er TV SYDs legitime interesser, hvis du vinder en præmie, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.

 • Til eksterne rådgivere, banker og forsikringsselskaber ved behov, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. TV SYDs legitime interesser er at kunne modtage rådgivning.

Du kan vælge at dele oplysninger fra tvsyd.dk via sociale medier som Facebook og YouTube. Det betyder, at de delte oplysninger, med dit navn og dine interesser, kan blive synlige for dem, der besøger dine personlige sider. TV SYD anbefaler, at du omhyggeligt læser privatlivspolitikerne for de relevante sociale medier, da disse erklæringer gælder for disse parters behandling af dine personoplysninger.

TV SYD er ikke dataansvarlig eller på anden måde ansvarlig for behandlingen af oplysninger og personoplysninger, som du vælger at dele på andre hjemmesider og sociale medier, der ikke har relation til TV SYD.

TV SYD kan typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere:

 • Øvrige, herunder diverse aviser

 • SKAT

 • Danmarks Statistik

 • Offentlige myndigheder, herunder kommuner

 • Eksterne advokater, andre juridiske rådgivere og andre rådgivere

 • Politiet eller til andre tredjeparter

 • En række medier, ved udsendelse af pressemeddelelser.

7. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE OG MODTAGERE UDEN FOR EU/EØS

Vi anvender de leverandører, som vi har vurderet bedst kan hjælpe os, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU/EØS, f.eks. i USA. Vores databehandlere hjælper f.eks. med administration af push-beskeder og analyser af TV SYDs digitale produkter.

Hvis dine Personoplysninger overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (”EØS”), sikrer vi, at der stilles fornødne garantier, såsom:

 • At overførslen sker inden for rammerne af EU-Kommissionens afgørelse om nødvendige garantier i overensstemmelse med GDPR, artikel 45

 • At standardkontraktens bestemmelser om databeskyttelse som godkendt af Europa-Kommissionen eller en databeskyttelsesmyndighed i henhold til GDPR, Artikel 46.2, litra c eller d, er overholdt

 • At BCR (bindende virksomhedsregler) bestemmelser om databeskyttelse som godkendt af Europa-Kommissionen eller en databeskyttelsesmyndighed i henhold til GDPR, Artikel 46.2, litra b, er overholdt

For yderligere oplysninger om, hvordan overførsler af Personoplysninger til lande uden for EØS er reguleret, henvises til følgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

8. OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt til ovennævnte formål, eller for at efterleve lovbestemt opbevaring og andre forpligtelser. Efter afslutningen af en opbevaringsperiode til et specifikt formål sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger vedrørende det pågældende formål.

Regnskabsmæssige oplysninger opbevarer vi dog i en periode på op til 5 år fra den transaktion, som personoplysningerne vedrører, af bogføringshensyn og for at opfylde vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

Vi opbevarer derudover dokumentation for, at vi har haft samtykke til at sende nyhedsbreve i en periode på 2 år fra det seneste nyhedsbrev, vi har sendt dig, efter at du har tilbagekaldt dit samtykke.

I visse tilfælde kan det også være nødvendigt for os at gemme personoplysninger i længere perioder end de ovenfor angivne, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at TV SYD kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende. Som udgangspunkt opbevares disse oplysninger i 10 år Derudover vil vi løbende vurdere i den konkrete sag, hvor lang tid det er nødvendigt for os at gemme oplysningerne, og sletter oplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare disse.

Bemærk, at sletning af dine personoplysninger, der er indhentet til et specifikt formål, ikke nødvendigvis betyder, at vi sletter alle de personoplysninger, vi har indhentet om dig. Vi kan stadig have en legitim interesse i og lovlig grund til at behandle en del af dine personoplysninger, herunder men ikke udelukkende opbevaring af hensyn til bogføringskrav eller lignende forpligtelser. Vi fortsætter også med at behandle dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke til en sådan behandling.

Personoplysninger, som ikke er omfattet af ovenfor nævnte opbevaringsperioder vil automatisk blive slettet, såfremt vi ikke registrerer, at du som bruger har været aktiv på en af vores produkter inden for de seneste 18 måneder.

9. SIKKERHED

Det er meget vigtigt for TV SYD at opbevare dine personoplysninger sikkert. TV SYD har derfor truffet hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller anden uønsket adgang. Vi har i det følgende afsnit beskrevet nærmere, hvordan vi beskytter dine personoplysninger.

TV SYD anvender følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger:

 • Adgangskontrol og funktionsopdeling af drev

 • Antivirus og firewalls

 • Back-up af databaser (se nedenfor i punkt 10)

 • Aflåsning af arkivskabe (som indeholder dokumenter med fortrolige eller følsomme personoplysninger)

 • Aftalt fortrolighed med eksterne konsulenter (hvor relevant)

10. BACK-UP

TV SYD tager dagligt back-up af alle databaser og filer på interne servere. Back-up´en opbevares dels på en intern server, dels på en ekstern server. Den eksterne server er beliggende inden for EU.

11. DINE RETTIGHEDER

Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger.

Du har visse rettigheder i relation til de personoplysninger, TV SYD behandler om dig. Vi har i de følgende afsnit beskrevet dine rettigheder nærmere.

Kort fortalt omfatter dine rettigheder følgende:

 • Ret til adgang (ret til at blive informeret om, hvorvidt den registreredes personoplysninger behandles, og i så fald ret til adgang til personoplysningerne (et eksemplar af personoplysningerne skal udleveres).

 • Ret til transport af personoplysningerne (ret til at modtage personoplysninger om sig selv, som den registrerede har givet selskabet. Disse oplysninger skal gives i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format).

 • Ret til korrektion (ret til rettelse af ukorrekte personoplysninger fra den dataansvarliges side uden unødig forsinkelse).

 • Ret til sletning/ret til at blive ’glemt’, (med visse begrænsninger ret til at anmode om sletning af personoplysninger uden unødig forsinkelse. I så fald skal vi slette personoplysninger uden unødig forsinkelse).

 • Ret til at gøre indsigelse (ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, nemlig hvis behandlingen af dine personoplysninger omfatter profildannelse, eller hvis behandlingen er baseret på vurderingen af vores interesse i at behandle dine personoplysninger).

 • Ret til begrænsning af behandlingen (ret til at opnå en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du bestrider personoplysningernes nøjagtighed, eller hvis en anmodning om sletning ikke kan imødekommes, f.eks. på grund af TV SYDs behov for at bevare personoplysningerne med henblik på etablering, udøvelse af eller forsvar mod juridiske krav).

Bemærk, at disse rettigheder kun opfyldes individuelt af TV SYD i forbindelse med de tilfælde, hvor TV SYD anses for dataansvarlig. I situationer, hvor TV SYD anses for databehandler, skal de registreredes rettigheder opfyldes af den dataansvarlige.

12. COOKIES

Visse af de personoplysninger, der indsamles af TV SYD om dig, kan indsamles ved hjælp af ”cookies”. Cookies er små tekstfiler, som dit udstyr eller din browser gemmer, når du besøger TV SYDs hjemmeside (www.tvsyd.dk).

Cookies indeholder informationer, som TV SYD bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer.

Der er to typer af cookies - midlertidige cookies (”session cookies”) og permanente cookies (”persistent cookies”). Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer i en længere periode, og i nogen tilfælde indtil de bliver slettet. Tvsyd.dk anvender både midlertidige og permanente cookies. Cookies kan være placeret på Tvsyd.dk af TV SYD eller af tredjeparter (se nedenfor om ”Tredjeparts-cookies”).

Når du besøger Tvsyd.dk første gang vil du blive oplyst om anvendelsen af cookies på Tvsyd.dk og spurgt om, hvorvidt du accepterer Tvsyd.dk anvendelse af cookies. Ved at trykke ”OK” og herefter fortsat at bruge Tvsyd.dk giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Visse cookies, herunder cookies, som er nødvendige for funktionaliteten på hjemmesiden, kan dog anvendes uden samtykke.

Tvsyd.dk anvender følgende typer af cookies:

 • Til at forbedre funktionaliteten: forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af TV SYD og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og din adgangskode, så du ikke behøver at logge ind igen, når du kommer tilbage til TV SYD.

 • Til statistik, dvs. måling af trafikken på TV SYD, herunder antal besøg på TV SYD, hvilke domæner, de besøgende kommer fra, hvilke sider, de ser på hos TV SYD, og hvilket generelt geografisk område, brugeren befinder sig i.

 • Til at integrere med sociale medier, dvs.: gøre det muligt for dig at integrere med sociale medier som f.eks. Facebook.

 • Markedsføring, herunder målrettet annoncering på sociale medier som f.eks. Facebook.

Tredjeparts-cookies

Tvsyd.dk anvender cookies fra følgende tredjeparter:

 • Google-analytics.com: til statistiske formål. Benyttes til at indsamle data om brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer - Disse data benyttes af Google Analytics til at optimere hjemmesiden s indhold og annoncerelevans. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sådan afviser du brugen af cookies

De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre vores hjemmeside.

13. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os ved brug af nedenstående kontaktinformationer:

Driftsselskabet A/S TV-SYD

Media Park 1

6000 Kolding, Danmark

Email: tvsyd@tvsyd.dk

TV SYDs DPO kan kontaktes kontakte ved brug af nedenstående kontaktinformationer:

Driftsselskabet A/S TV-SYD

Att.: DPO

Media Park 1

6000 Kolding, Danmark

Tlf.: +45 76 30 31 32

Email: dpo@tvsyd.dk

Bemærk, at for at sikre, at vi ikke sender dine personoplysninger til uautoriserede personer eller andre, kan du blive bedt om at bekræfte din identitet, f.eks. ved validering via NemID eller en tilsvarende, sikker bekræftelsesmetode.

Du kan også kontakte os uforpligtende om andre spørgsmål om vores brug af dine personoplysninger, denne privatlivspolitik eller andre anliggender vedrørende vores serviceydelser eller hjemmeside. Dine spørgsmål vil blive behandlet kompetent, fortroligt og så hurtigt som muligt.

Hvis du ønsker at klage over TV SYDs behandling af dine personoplysninger, kan du også altid kontakte Datatilsynet.

Kontaktoplysningerne til Datatilsynet er:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

DK-1300 København K

T: +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

14. OPDATERINGER

Senest opdateret den 8. marts 2023.

TV SYD kan fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik. Den nyeste udgave af privatlivspolitikken er altid tilgængelig på TV SYDs hjemmeside. Hvis vi har din e-mailadresse, kan vi eventuelt informere dig pr. e-mail i tilfælde af væsentlige ændringer.

Dit digitale aftryk

Vi bruger cookies for at gøre din oplevelse bedre. Vi klatter ikke med dine data, og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Klik på detaljer, hvis du vil vide mere.

Du kan altid ændre dine præferencer senere.

Her kan du finde en oversigt over hvilke cookies vi potentielt sætter.
Du kan se flere detaljer om vores cookies her

Nødvendig cookies

Navn Udbyder
CookieConsent tvsyd.dk
__whplayCrate tvsyd.dk
__whseenVerticalVideosCrate tvsyd.dk
frequencyCategoryV2 tvsyd.dk
recencyCategoryV2 tvsyd.dk
recencyLastVisitV2 tvsyd.dk
visitHistoryFrequencyV2 tvsyd.dk
visitedPagesV2 tvsyd.dk

Funktionelcookies

Navn Udbyder
JSESSIONID LinkedIn
bcookie LinkedIn
bscookie LinkedIn
csrftoken instagram.com
lang LinkedIn
li_gc LinkedIn
lidc LinkedIn

Markedsføringcookies

Navn Udbyder
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube

Præferencercookies

Navn Udbyder
NID Google

Statistikcookies

Navn Udbyder
_cb Chartbeat
_cb Chartbeat
_cb_expires Chartbeat
Chartbeat
_cb_svref Chartbeat
_cb_svref Chartbeat
_cb_svref_expires Chartbeat
_cbt Chartbeat
Chartbeat
_chartbeat2 Chartbeat
_chartbeat2 Chartbeat
_chartbeat2_expires Chartbeat
_chartbeat4 Chartbeat
_chartbeat4 Chartbeat
_chartbeat4_expires Chartbeat
_v__cb_cp Chartbeat
_v__cb_cp Chartbeat
_v__cb_cp_expires Chartbeat
_v__chartbeat3 Chartbeat
_v__chartbeat3 Chartbeat
_v__chartbeat3_expires Chartbeat
ebx_webtag_ Echobox
userId tvsyd.dk

Brugeroplevelsecookies

Navn Udbyder
sp_landing spotify.com
sp_t spotify.com
tableau_locale public.tableau.com
tableau_public_negotiated_locale public.tableau.com