Statsforvaltning skal tjekke juristers forældelses-vurdering

Uafhængig advokat og Kommunernes Landsforenings jurister er enige. Kolding Kommune skal anvende forældelsesregler i dagpengesager. Borgmesteren vil også have Statsforvaltningens vurdering.

Jurister i Kommunernes Landsforening (KL) og en ekstern er advokat fastslår nu, at Kolding Kommune ikke må se bort fra forældelsesfristen i sygedagpengesagen.

Det fremgår af dagsordenen til et fælles møde mandag mellem økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. Her skal politikerne drøfte, hvordan Kolding Kommune skal behandle et forventet krav på op mod 20 millioner kroner fra borgere, der mener, at deres sager om sygedagpenge er blevet behandlet på et forkert grundlag.

Koldings borgmester Jørn Petersen (V) siger lørdag til TV SYD, at han på mødet mandag morgen vil indstille, at Statsforvaltningen også bliver bedt om at vurdere sagen, inden den endelig afgørelse træffes.

Den eksterne advokat Henrik Holtse konkluderer i sit notat vedr. mulighederne for at fravige forældelse, at kommunen ”skal administrere efter det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip. Det betyder, at kommunen kun kan foretage udbetaling af vederlag til borgere, når kommunen er forpligtet til det. I dette tilfælde betyder det, at kommunen ikke kan vælge at undlade at påberåbe sig forældelse, hvis borgerens krav er forældet, da det vil være det samme som at acceptere en udbetaling uden at være forpligtet til det. Kommunen er derfor afskåret fra at foretage udbetaling af forældende krav.”

KL har også udtalt, at en kommune ikke frit kan vælge at se bort fra, at et krav om efterbetaling af sygedagpenge er forældet, da det ville være i strid med kommunalfuldmagtsreglernes forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, som er afgrænset af sociale eller økonomiske kriterier, hvis en kommune udbetaler forældede krav på sociale ydelser.

Dermed er disse jurister helt på linje med den vurdering som ekspert i forvaltningsret, lektor Steen Bønsing fra Aalborg Universitet kom med i TV SYD den 7. januar.

Fagforeningen 3 F har allerede bebudet en retssag, hvis Kolding Kommune vil håndhæve forældelsesfristen i sygedagpengesagen.