PERSONPROFIL

Jeanette Birkelund

Det Konservative Folkeparti

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 17. april 1971 i Brørup Gift 4 børn

C

Jeanette Birkelund var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Det Konservative Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun har tidligere været opstillet for partiet.

Jeanette Birkelund er uddannet kandidat i økonomi fra Aarhus Universitet. Hun arbjeder til daglig som underviser på Vejen Business College. Hun er desuden engageret i foreningslivet og med frivilligt arbejde som bestyrelsesmedlem i Foreningen De Danske Børneinstitutioner, som menighedsrådsmedlem i Aabenraa Sogn og som badmintontræner.

Privat er Jeanette Birkelund bosat i Aabenraa. Hun er gift, og hun har fire børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 503 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig er en stemme på en kandidat, der arbejder seriøst for, at borgernes penge anvendes til at gøre mest mulig gavn for borgerne. Jeg er træt af de mange sager med politikere, der har glemt formålet med hvervet at være politiker. Politikere skal arbejde for borgerne, og ikke for egen personlig vinding.
Mine mærkesager: Jeg interesserer mig for sammenhængen og dermed hvordan de forskellige områder påvirker hinanden. Det betyder, at rigtige beslutninger kan forstærke resultatet, mens dårlige beslutninger kan forringe resultatet. Jeg er derfor ikke den store tilhænger af, at politik deles op i kasser. Det giver ikke de bedste resultater. Når jeg skal prioritere tre blandt mange mærkesager, bliver det børn, erhverv og uddannelse. For mig betyder det, at uden børn er der ingen behov for uddannelse, og uden mennesker og uddannelse har vi intet erhverv og heller ikke et behov for at fokusere på sundhed, udvikling, miljø, kultur osv.
Jeg er 46 år, uddannet cand oecon, og efter mange års ansættelse i både det private erhvervsliv og i det offentlige , er jeg nu underviser på fjerde år. I skrivende stund er jeg underviser ved Vejen Business College.
Jeg er gift, har fire børn og et aktivt fritidsliv, hvor jeg sidder i bestyrelsen for Foreningen De Danske Børneinstitutioner, er valgt til det lokale menighedsråd og er badmintontræner.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De hospitalsansatte har alt for mange arbejdsopgaver, og de er for få til at udføre dem, derfor går det ud over kvaliteten. Jeg vil arbejde for, at der kan ske en forenkling og at unødvendige opgaver fjernes, så de ansatte kan varetage kerneopgaverne og de arbejdsopgaver, de er uddannede til.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ambulancekørsel skal udliciteres, hvis det bliver bedre og/eller billigere.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for anstændighed og ordentlighed. Politikere er valgt af befolkningen til at foretage beslutninger, som kommer flest mulige borgere til gavn. Hvis personer foretager dispositioner for egen vindings skyld, skal det have konsekvenser.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som jeg har svaret på spørgsmålet om indførelse af gebyr på besøg ved praktiserende læge, så vil jeg ikke arbejde for indførelse af gebyrer, så længe det danske skattetryk er så højt, som tilfældet er i dag. Jeg vil hellere arbejde for, at der indføres et depositum til forundersøgelser og operationer, som patienten får retur efter endt behandling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe det danske skattetryk er så højt, som tilfældet er i dag, skal der ikke indføres gebyr på besøg hos praktiserende læger. Jeg vil hellere arbejde for, at der indføres et depositum til forundersøgelser og operationer, som patienten får retur efter endt behandling. I dag er der for mange patienter, som udebliver fra planlagte behandlinger, som kunne være kommet andre på ventelisten til gavn.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At få en læge eller et lægehus i hver en landsby er utopi. Dertil uddannes der i øvrigt også for få læger. Jeg vil arbejde for, at yderområderne også får lægehjælp, uden at skulle køre langt herefter. Fx ved at der etableres læge-satelitter, hvor læger fra større lægehuse på skift, har konsultation i større landsbyer.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på, at et tættere samarbejde mellem private og offentlige hospitaler vil øge kvaliteten, men jeg er åben overfor argumenter og fakta, der kan påvise en øget kvalitet.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye supersygehuse er en god løsning, når der skal kunne tiltrækkes kvalificeret arbejdskraft i form af speciallæger og specialuddannede sygeplejersker mv. MEN det er vigtigt, at der også er enkelte lokale skadeklinikker, der kan betjene yderområderne i fx virksomhedernes "åbningstid".

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusene skal ikke nødvendigvis udlicitere støttefunktionerne. Udliciteringer skal foretages, hvis det giver mere værdi for patienterne.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle trælse eksempler har vist, at akutberedskabet ikke fungerer i visse dele af regionen. Hvis en opprioritering af akutberedskabet betyder, at der også skal være et fungerende akutberedskab i yderområderne, og at dette betyder et marginalt reduceret generelt serviceniveau, så er det sådan, det bør være.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt skal den, der forurener, også betale for at rense efter sig. Kan dette ikke lade sig gøre, skal regionen træde til.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan ikke vurdere, om der skal bruges flere penge på kollektiv trafik, før jeg har et samlet økonomisk overblik og detail-information at vurdere ud fra.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal arbejde for, at de unge som ønsker at tage en ungdomsuddannelse skal have mulighed herfor. Den fordeling der i dag er af ungdomsuddannelser virker fornuftig. Der skal ikke centraliseres og nedskæres mere nu, da mange elever i dag har langt til ungdomsuddannelserne. Om der skal lægges flere ungdomsuddannelser i de tyndt befolkede områder, afhænger af, om der er konkrete behov herfor.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har svært ved at forestille mig, at staten eller kommunerne ville kunne løse fx sygehusdriften bedre. Ligeledes mener jeg, at fx den regionale erhvervsudvikling vil få svære vilkår, hvis kommunerne skal løse denne i fællesskab. De oplagte emner kommuner i dag samarbejder om, er de ikke kvalificerede til, og bliver det heller ikke. Dertil er der for meget sognerådspolitik og ærekærhed.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender pt. for lidt til situationen indenfor psykiatrien til, at kunne svare konkret herpå. Lange ventelister til flere behandlinger indenfor psykiatrien tyder dog på, at ressourcer og behov ikke passer sammen.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af, at der kontinuerligt er fokus på økonomistyring. Effektiviseringer skal primært foretages indenfor de administrative funktioner samt ved indførelse af ny teknologi.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger skal foretages, når det giver mening. Det giver ikke mening, at screene løs på raske mennesker.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer er overvejende gode, da de ofte er en del af lønnen på en privat arbejdsplads, og derfor medvirker til, at syge ansatte bliver behandlet relativt hurtigt, så de kan vende tilbage til arbejdet igen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En satsning på vækst skal ikke centraliseres i få store byer. En satsning på vækst KAN foretages efter, om byer er særligt dygtige til at tiltrække bestemte erhverv (uden at der er tale om klynger).

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

råstofudvinding tænkes nøjere sammen med kommNej, umiddelbart skal der ikke udstedes flere tilladelser til råstofudvinding. I dag er der flere grelle eksempler på, at nye tilladelser hertil, er kommet alt for tæt på eksisterende parcelhuskvarterer med en lang række risici og gener som konsekvens heraf. Jeg vil arbejde for, at regionen samarbejder med kommunernes byplanudvikling, så borgerne ikke unødvendigt udsættes for gener og evt. faldende huspriser som følge af råstofudvindinger.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil vi have uddannede unge og vækst i hele regionen, skal den kollektive trafik betjene de tyndere befolkede områder. I stedet for at nedprioritere buslinjer med få passagerer, skal det undersøges, om der i stedet kan indsættes mindre busser, fx 8-10 personers taxabusser eller om flex-ordningen kan udvides.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelserne er selvejende institutioner under staten. Det arbejde der foregår hos ungdomsuddannelserne skal ikke forplumres yderligere ved, at regionen forsøger at detailstyre området. Jeg kunne snarere ønske, at staten tager dens tilsyn med området mere seriøst, end tilfældet er i dag.

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem FDDB (Foreningen De Danske Børneinstitutioner)
Menighedsrådsmedlem Aabenraa Sogn

Uddannelse

1993 - 2004

Cand.oecon. Økonomi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Adjunkt Vejen Business College
C

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem FDDB (Foreningen De Danske Børneinstitutioner)
Menighedsrådsmedlem Aabenraa Sogn

Uddannelse

1993 - 2004

Cand.oecon. Økonomi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Adjunkt Vejen Business College

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik