TV der bevæger dig

Natur- og Miljøklagenævnet sætter stopper for havdambrug ved Endelave

Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt og ophæver Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af og VVM-tilladelse til etablering af Endelave Havbrug. Dermed sættes der i praksis en stopper for havdambrug i Horsens fjord ved Endelave.

02:57

1 af 5

00:35 Luk video

Natur- og Miljøklagenævnet har netop offentliggjort udkastet til deres afgørelse af sagen, som nu er til høring hos sagens parter i 14 dage.

Natur- og Miljøklagenævnets endelige afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kun en retssag kan derefter ændre afgørelsen og den skal efter miljøbeskyttelsesloven skal være anlagt inden 6 måneder.

Sommerhusejere, naboer, sportsfiskerforeningen og Horsens Kommune har klaget til Miljø og Naturklagenævnet over spildevandsanlægget, som de mener giver dårligt miljø. Miljøstyrelsen gav tilbage i maj tilladelse til, at det nye havbrug årligt måtte udlede 88 tons kvælstof, 9,6 tons fosfor og 463 tons organisk stof.

- Miljøet vinder og skatteborgerne slipper for at blive til grin. Vi har brugt 30 millioner kroner på et nyt rensningsanlæg på Endelave, som ville være spildt, hvis dambruget fik lov at fortsætte siger Ole Pilgaard Andersen (DF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Horsens Kommune til TV SYD.

 

Fakta om afgørelsesudkastet:

Et enigt kombinationsnævn står bag afgørelsesudkastet, der indebærer, at nævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelser af 8. maj 2014 om havbruget. Det drejer sig om en miljøgodkendelse og en VVM-tilladelse.

Kombinationsnævnet har vurderet, at Natura 2000-konsekvensredegørelsen er uklar omkring, hvordan fangkulturerne, muslinge- og tangbrug, inddrages. Som sagen er oplyst, kan fangkulturerne hverken indgå som en integreret del af projektet eller som en kompensationsforanstaltning. Kombinationsnævnet har også konstateret en række mangler ved de beregninger, som ligger til grund for konsekvensredegørelsen. Manglerne indebærer, at resultatet af beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed og tvivl. Kombinationsnævnet finder derfor, at den foretagne konsekvensredegørelse ikke på tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag dokumenterer, at det ansøgte projekt ikke skader Natura 2000-område nr. 56. Der er også givet en VVM-tilladelse til Endelave Havbrug. I afgørelsesudkastet ophæves også VVM-tilladelsen, fordi den bygger på de samme beregninger, som konsekvensredegørelsen og derfor også er mangelfuld.

 

- Se hele udkastet til afgørelsen her