PERSONPROFIL

Anna-Marie Bloch Münster

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Esbjerg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 27. januar 1966

C

Anna-Marie Bloch Münster var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Esbjerg kommune og Region Syddanmark. Anna-Marie Bloch Münster blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun er bestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Esbjerg.

Anna-Marie Bloch Münster er uddannet i medicin, og hun arbejder til daglig på Sydvestjysk Sygehus, hvor hun er forskningsleder på Klinisk Diagnostisk Afdeling.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 264 Det Konservative Folkeparti in total 2591

Mærkesager

  • Ældre
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme på mig, da jeg med 25 års erfaring fra den offentlige sektor, heraf 8 år som ledende overlæge ved hvor man kan gøre det bedre i det offentlige system, så borgeren og de ansatte får så meget ud af hvert enkelt minut og hver enkelt skattekrone som muligt.

Jeg ønsker at gøre netop den forskel for mit samfund.

Vi skal derfor have gjort op med det unødvendige papirarbejde, stole mere på de offentligt ansatte, være der mere for borgerne, og sørge for at så mange som muligt har noget at stå op til hver morgen. Det vil jeg kæmpe for.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Transport af mennesker i hestevogne og traktorvognen skal stoppes på Mandø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Turister skal kunne komme til Mandø, men man skal transportes sikkert.

2 Kommunen skal spare penge ved at droppe studieture til byrådsmedlemmer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen er for passiv, når det drejer sig om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til vindmølle- og offshoresektoren.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis modtageren af affaldet - kan differentiere dette, og genanvende. Ellers ikke.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De flygtninge som ikke vil bidrage til samfundet er en udfordring.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke om, om det er privat eller offentlig men om den enkelte medarbejders indsats og professionalisme i ledelsen af plejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen behovsstyring - som ovenfor.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge til hvad? Der skal være retning (formål) på de midler der gives

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjælper det?

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er der behov for flere cykelstier? Hvis der er, hvad er så begrundelsen for disse, og først herefter bør man vurdere investeringen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være fantastisk at få flere begivenheden til kommunen, men det skal ikke ske for kommunale penge. Der må fundraises blandt borgere og virksomheder i kommunen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjælpen skal gives efter behov ikke efter bankbogen. De rigeste har allerede betalt mest. Hvis du er rig og ikke har behov, så får du ikke tilbudt noget - Hvis du er fattig samme koncept.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er mere - hvilken patient/borger har størst behov.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 941 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme på mig, da jeg med 25 års erfaring fra den offentlige sektor, heraf 8 år som ledende overlæge ved hvor man kan gøre det bedre i det offentlige system, så borgeren og de ansatte får så meget ud af hvert enkelt minut og hver enkelt skattekrone som muligt.

Jeg ønsker at gøre netop den forskel for mit samfund.

Vi skal derfor have gjort op med det unødvendige papirarbejde, stole mere på de offentligt ansatte, være der mere for borgerne, og sørge for at så mange som muligt har noget at stå op til hver morgen. Det vil jeg kæmpe for.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været dårlige erfaringer med dette, og det får ofte en social skævvridning.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke om penge, men om at skabe indhold i arbejdet og godt arbejdsmiljø. Vi kan ikke tiltrække yngre læger, hvis de skal de skal arbejde under slavelignende forhold med en arbejdsdag som er uforligelig med et privatliv eller bare et liv.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvalitet er det vigtigste i behandlingen. Supersygehuset skal ikke stå alene, men suppleres med en professionel præhospital indsats.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akut beredskabet bør opprioriteres i yderområderne, men det må ikke gå ud over det generelle serviceniveau. Den præhospitale enhed kunne kompetenceudvikles, så flere behandlinger kunne påbegyndes i ambulancen.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne udvikling af mere samkørsel med firmaer som eksempelvis GO-MORE

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Andre større byer i vores region har for få uddannelser, men det man uddanner til skal give mening - også i relation til omgivende samfund.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne mere specifik investering i forhold til at få defineret hvad den gode psykiatriske afdeling er, og det gode patientforløb for den psykisk syge patient. At putte flere penge i et område, skaber ikke nødvendigvis bedre kvalitet, hvis man ikke har gjort op med, hvilke forhold man ønsker at løfte og hvilke planer man har langsigtet for de psykisk syge. Nødvendigt at regionen arbejder sammen med kommunerne således at der er sammenhæng i forløbet, og der ikke samtidigt skæres i socialpsykiatri.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis folk gerne vil have private sundhedsforsikringer er det helt i orden, og eget valg. Men det er også en præmis som kan skabe "overbehandling".

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne udvikling af intelligente løsninger - hvor private aktører og samkørsel mellem borgere udvikles.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Esbjerg

Uddannelse

Overlæge

Erhvervserfaring

Forskningsleder Sydvestjysk Sygehus
C

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Esbjerg

Uddannelse

Overlæge

Erhvervserfaring

Forskningsleder Sydvestjysk Sygehus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik