PERSONPROFIL

Bjarne Jensen

Dansk Folkeparti

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 5. marts 1952 i Odense Gift 7 børn

O

Bjarne Jensen (DF) blev i 2001 valgt ind som 2. viceborgmester i Grindsted Kommune. Efter kommunesammenlægningen blev han byrådsmedlem i Billund Byråd, hvor han er medlem af Økonomiudvalget.

Udover at være byrådsmedlem har han været regionsrådsmedlem i Region Syddanmark siden 2015, hvor han som suppleant overtog Peter Kofod Poulsen plads. I forbindelse med Bjarne Jensens plads i regionsrådet er han medlem af Innovationsudvalget samt udvalget for dansk-tysk samarbejde. Bjarne Jensen genopstiller for Dansk Folkeparti til regionsrådsvalget i 2017.

Bjarne Jensen er uddannet tjener, men han har efterfølgende taget lederkurser og merkonomkurser. Han arbejder som passagerassistent i Billund Lufthavn, hvor han også er tillidsmand for HK'erne. Privat er han gift med Ketty, og tilsammen har parret syv børn

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1218 Dansk Folkeparti in total 72356
RV 2013 Personlige stemmer 1609 Dansk Folkeparti in total 73016

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Hvis man vil havde et sammenhængende sundhedsvæsen, fra start til slut, hvor man er genoptrænet,
Hvis man mener at den håndværkermæssige uddannelse skal fremmes, og vi skal hjælpe med iværksætteri.
Hvis man mener at vi skal sikre det grænseoverskridende samarbejde med turisme og uddannelse og sundhed.
Ja så stem på Mig

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os nu få den sag lukket

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal betale, ved manglende fremmøde, der ikke kan forklares, med en akseptabelt forklaring. Dyre behandlinger bør finansieres gennem øgede bevillinger

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi allerede betaler gennem skatten, så en eventuelt regulering, må ikke påvirke folks sundhed

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men ikke kun penge, vi skal hjælpe med at finde løsninger så det fungerer fremadrettet, herunder er det sundhedshuse og andre tiltag

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normalt er det jo de samme læger, der er der, som i det offentlige

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved god planlægning, behøves der ikke lukkes flere sygehuse, deres opgaver bliver bare anderledes

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor det giver mening

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En priotering skal kunne forsvares, personalets kvalifikationer skal kunne opretholdes ,

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal ske i samarbejde med kommunerne og staten

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en simpelt nødvendighed, så vi sikre at folk kan komme frem og tilbage fra arbejde, men det er vigtigt at man finder en løsning der er holdbar også i fremtiden

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal sikre transporterne frem og tilbage, så de unge bliver i yderområderne

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I region syddanmark har vi i budget 2018, vedtage at fjerne dette krav, efterfølgende besluttede regeringen at fjerne 2 % kravet, så det viser at vi så rigtigt i region syd

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke sygeliggøre folk, men folk i risiko gruppen skal selvfølgelig screenes

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kun give tilladelse til det nødvendige behov, men det er kun regionen der skal sikre at lovgivningen er overholdt

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal finde andre løsninger ( satellit bus og flexbusser)

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Billund Kommune, Dansk Folkeparti

2001 - 2005

2.viceborgmester Grindsted Kommune, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti
Formand Billund lokalforening, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem Komite for kunst og design v/ akutsygehuset i Aabenraa
Medlem Ankestyrelsen Medlem af KKR, og KKR samt RAR beskæftigelse
Medlem Rehabiliteringscenter for torturofre

Uddannelse

Tjener Næsbyhovedskoven i Odense
Lederuddannelse Lego System
Merkonom

Erhvervserfaring

2006 - nu

Passagerassistent Billund Lufthavn
O

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Billund Kommune, Dansk Folkeparti

2001 - 2005

2.viceborgmester Grindsted Kommune, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti
Formand Billund lokalforening, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem Komite for kunst og design v/ akutsygehuset i Aabenraa
Medlem Ankestyrelsen Medlem af KKR, og KKR samt RAR beskæftigelse
Medlem Rehabiliteringscenter for torturofre

Uddannelse

Tjener Næsbyhovedskoven i Odense
Lederuddannelse Lego System
Merkonom

Erhvervserfaring

2006 - nu

Passagerassistent Billund Lufthavn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik