PERSONPROFIL

Herdis Hanghøi

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Gift 2 børn

V

Herdis Hanghøi (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket hun har været siden 2005. Hun er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Inden dette var hun byrådsmedlem i Årslev Kommune fra 1997 til 2005.

Udover at være kommunalbestyrelsesmedlem har Herdis Hanghøi været regionsrådsmedlem 2013 - 2017 i Region Sydanmark, hvor hun bl.a. var medlem af Sundhedsudvalget, Sundhedssamordningsudvalget og Ligestillingsudvalget.

Hun er uddannet lægesekretær, og hun har arbejdet som lægesekretær i mange år. I de seneste år har hun arbejdet som bogholder i sin mands forretning "Hanghøi Knive" indtil firmaet blev solgt i 2015.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 406 Venstre in total 7059
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 535 Venstre in total 10274

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig er garanti for
Politisk erfaring
Sund fornuft
Politisk engagement
Nytænkning
Samarbejde

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruge yderligere skattekroner på at udvikle og bygge en Als-Fyn-bro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager allerede til udviklingsarbejdet

2 Faaborg Midtfyn Kommune skal ikke lukke folkeskoler i den kommende valgperiode, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis elevtallet falder drastisk kan det blive nødvvendigt at drøfte skolestrukturen

3 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bevare den nuværende ledelsesstruktur på trods af samarbejdsvanskeligheder og utilfredshed blandt medarbejderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

I en landkommune med et stort geografisk område, skal der ses på alle muligheder for mobilitet

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for budget 2018 afsat ekstra midler til området

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste års konkurser i ældreplejen giver stof til overvejelse. kommunen har pligt til at levere praktisk og personlig pleje, når et privat firma går konkurs.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rehabilitering får større fokus i fremtiden, hvor flere og flere patienter udskrives tidligere

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opgaverne skal løses så tæt på borgerne som muligt

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alleredé afsat ekstra penge til cykelstier

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver en nærmere analyse og drøftelsé af mulighederne

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1960 Venstre in total 214646
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1955 Venstre in total 227458

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig er garanti for
Politisk erfaring
Sund fornuft
Politisk engagement
Nytænkning
Samarbejde

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er positivt at kravet om 2 procent effektivisering er droppet.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et emne som skal drøftes i folketinget

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at sikre beredskabet bedst muligt inde for de økonimiske rsmmer, som er til stede.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dybt problematisk at realkreditinstitutterne ikke vil låne penge, hvis der er forurening eller mistanke herom. Det sætter al uscikling i stå. Derfor skal sta ten afsætte flere penge til oprensning

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for at hæve uddannelsesniveauet

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mangler at høre hvad der skal erstatte regionerne, hvis de skal nedlægges

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan siges båðe for og imod. Forebyggelse og tidlig opsporing er en god ting, men screeninger kan også opfattes som "sygdom søges" Det er nok meget indkviduelt, hvordan man tackler en besked om, at man "måske" bliver syg.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en region med en stor geografisk udstrækning er det vigtigt at sikre udvikling i alle områdser, hvor der er initiativrige borgere

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

1997 - 2005

Byrådsmedlem Årslev Kommune, Venstre

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2017 - nu

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

Uddannelse

1973 - 1974

Lægesekretær, Lægesekretærskolen i Århus

Erhvervserfaring

2002 - nu

Sekretær Hanghøi Knive

1978 - 2004

Lægesekretær Øre- næse- halsklinikken
V

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

1997 - 2005

Byrådsmedlem Årslev Kommune, Venstre

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2017 - nu

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

Uddannelse

1973 - 1974

Lægesekretær, Lægesekretærskolen i Århus

Erhvervserfaring

2002 - nu

Sekretær Hanghøi Knive

1978 - 2004

Lægesekretær Øre- næse- halsklinikken

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik