PERSONPROFIL

Niels Christiansen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Varde
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 7. april 1955 Gift 3 børn

C

Niels Christiansen (K) har siden 2005 være byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Varde Kommune, hvor han i den igangværende periode er edlem aaf Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Social og Sundhed. Han har tidligere været kommunalbestyrelsesmedlem i Blaabjerg Kommune fra 1997-2005.

Niels Christiansen var regionsrådskandidat i Region Hovedstaden for Det Konservative Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017, han blev dog ikke valt ind.

Niels Christiansen er uddannet skov- og landskabsingeniør, og han arbejder som skovfoged for Naturstyrelsen i Blåvandshuk. Privat er han gift med Lotte, og sammen har parret tre drenge.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 576 Det Konservative Folkeparti in total 1910
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 652 Det Konservative Folkeparti in total 2473

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Hvor der er vilje er der vej. Jeg har i alle de 20 år, hvor jeg har deltaget i kommunalpolitik, lagt en meget betydeligt indsats i det politiske arbejde. jeg ønsker at gøre en forskel og at være med til at gøre vor alles hverdag og liv i Varde kommune endnu bedre.

Jeg vil samtidig gøre mit til at Varde Kommune passer på sin natur og sine landskaber således at kommunens naturværdier ikke forringes til kommende generationer.

Jeg ønsker at fremme vækst i erhvervslivet og bosætningen gennem satsning på kvalitet kontra kvantitet og gennem en god og forudseende planlægning fra kommunens side.

For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at kommunens serviceniveau overfor ældre medborgere er god og at børnefamilierne oplever et stærkt og lokalt udbud af skole- og dagtilbud, som indebærer kvalitet, nærhed og tryghed i hverdagen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal anlægge flere parkeringspladser ved Tirpitz – væk fra sommerhusområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er fornuftigt at lukke skoler, når skolestrukturen skal ændres i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun fornuftigt at lukke skoler, hvis de kommer ned i den helt kritisk lille størrelsesorden under 100 elever og at der samtidig hermed yderligere kan forudses et fald i elevantallet i årene der kommer.

3 Kommunen bør ikke bruge penge på lobbyister, som da den betalte lobbyister for at hjælpe med at bevare kasernen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lobbyisme og netværksdannelser er to sider af samme sag. En Kommune skal bruge professionelle lobbyister, når disse kan gøre en forskel og er pengene værd. Lobbyismebegrebet har et odiøst præg, men det må accepteres, at indflydelse på beslutninger sker via netværksdannelser og dermed også betalte netværk som en lobbyist.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et både og. Med kommunens nuværende lave befolkningstal og et stort vejnet, så er investeringerne allerede i dag betydelige. Cykelstier bør klart prioriteres før vejudvidelser, da disse er af stor værdi for bosætningen, huspriser og sammenhængskraften i kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er basis for yderligere opnåelse af miljøgevinster ved øget affaldssortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er på et rimeligt højt niveau og der er mange andre områder indenfor den kommunale service, som trænger helt anderledes til et løft. vil naturligvis være rart at kunne tildele flere midler, men det skal sættes op i mod behovet på andre serviceområder.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rart hvis det var muligt, men i en prioritering med andre kommunale serviceområder, så vil det være de nære forhold for borgerne, som vil blive prioriteret.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja til større forebyggelse af social deroute, men Varde Kommunes budget på området er vist ikke lille i øjeblikket.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontinuitet og udvikling af de kommunale arbejdspladser ødelægges ved hyppige trusler om privatisering m.v.. Erfaringstal indikerer ikke i Varde Kommune en klar fordel ved øget konkurrence fra private aktører. Konkurrenceudsættelse og gennemførelse af privatiseringstiltag er ret så ressourcekrævende.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tabte muligheder for arbejdsindsats er dyrt for samfund og kommunen. Derfor vigtigt at prioritere genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elevantallet er jo ikke et generelt problem i hele Varde Kommune og skal naturligvis kun søges nedsat, hvor det måtte ligge i den helt høje ende af skalaen med elevtal på over 25 elever pr. klasse

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet i dag er OK og så længe der er balance mellem service og skat, så er der ikke behov for nedsættelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i dag betydelige udfordringer omkring bosætning i en stor del af kommunen. Kommule investeringer kan gøre livet i de yderområderne mere attraktivt og tiltrække nye borgere samt bedre fastholde de nuværende borgere.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet i dag synes at svare til behovet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstietableringer er guld værd for stabilisering af huspriser og hindring af flugt fra land til by. Samtidig er det også et aktiv for turistindustrien.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervsejendomme har ikke direkte behov for at lægge beslag på naturområder. Ordentlig planlægning kan klare det problem.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Disse store events skal basere sig på udstrakt brug af private midler og privat foretagsomhed samt sponsorater.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at Varde Kommunes nuværende indsats er OK.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at udgiftsniveauet i dag er OK i forhold til behovet. Der er til gengæld behov for at krav og ansvar følges mere ad. Flygtningene skal alle have det som mål at blive kendt og fortrolig med det danske samfund, tale sproget og komme i arbejde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ud fra et lighedsprincip må svaret være nej, men i realiteten er det under tiden en nødvendig måde at finde den nødvendige økonomi på.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgere med psykiske problemer er i dag dårligere stillet end borgere med somatiske (almindelige) sygdomme.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Altid at foretrække at der er uddannet personale i skoler- og daginstitutioner.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge løser ikke hele problemet, da det blandt andet er rekruttering/fastholdelse af arbejdskraft, som er svært for nye virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opkrævning af grundskyld er den eneste måde, hvorpå kommunen kan skaffe indtægter fra de mange sommerhusejere, der ikke bor i kommunen.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 827 Det Konservative Folkeparti in total 29885
RV 2013 Personlige stemmer 971 Det Konservative Folkeparti in total 40910

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Hvor der er vilje er der vej. Jeg har i alle de 20 år, hvor jeg har deltaget i kommunalpolitik, lagt en meget betydeligt indsats i det politiske arbejde. jeg ønsker at gøre en forskel og at være med til at gøre vor alles hverdag og liv i Varde kommune endnu bedre.

Jeg vil samtidig gøre mit til at Varde Kommune passer på sin natur og sine landskaber således at kommunens naturværdier ikke forringes til kommende generationer.

Jeg ønsker at fremme vækst i erhvervslivet og bosætningen gennem satsning på kvalitet kontra kvantitet og gennem en god og forudseende planlægning fra kommunens side.

For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at kommunens serviceniveau overfor ældre medborgere er god og at børnefamilierne oplever et stærkt og lokalt udbud af skole- og dagtilbud, som indebærer kvalitet, nærhed og tryghed i hverdagen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De årlige besparelsesrunder a i den grad presset personalet i bund og tiden er kommet til at stabilisere økonomien og presset på medarbejderne.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sporene skræmmer og det er en så central service overfor borgerne, at det er en samfundsopgave.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver mere viden om sagens fulde indhold at kunne tage fuldt kvalificeret stilling til dette. Lysten til at få det endeligt afgjort ved retten er naturligvis til stede, men som i mange andre forhold skal ressourcerne, der skal bruges på det, stå i relation til muligheden for at vinde en sag.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdets normale principper om ensartet og gratis borgerbetjening skal fortsat være sigtelinjen. Det er en del af det danske dna og vore alles samfundsopfattelse.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Udansk og på tværs af vor samfundsmodel -og -opfattelse.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sikres lægebetjening i yderområderne men økonomiske tilskud vil nok blot være en skrue uden ende, når andre byer så også blot yderligere præmierer læger for at slå sig ned der.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige børn leger bedst og privathospitaler vil i sagens natur tage sig af de og indtægtsgivende specialoperationer og de offentlige sygehuse vil skulle tage "resten"

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er helt nødvendigt og vil være et helt særligt fokuspunkt for mig. Min egen familie måtte for nylig vente over 30 minutter på en akutambulance, hvilket e uholdbart også set i et bosætningsmæssig perspektiv.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bogstaveligt talt noget svineri, at der kan henligge potentielle giftgrunde i rigtig mange årtier uden at problemets omfang søges klargjort eller evt. gift fjernet. Generationsansvaret overfor naturen og miljøet og herunder drikkevandsressourcerne burde tilsige en kraftig forcering af oprydningsarbejdet.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Betjeningen af de store uddannelsesinstitutioner skal opprioriteres og forstærkes, hvis vi skal kunne imødegå flugten af unge fra yderområderne og ind il de store universitetsbyer.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle tiltag som kan medvirke til at holde de unge på hjemegnen og ikke flytte til universitetsbyerne skal hilses velkomment.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er principielt overflødige og udgør et demokratisk problem ved at vi borgere engagerer os så lidt i regionens opgaver. Opgaverne kan fordeles med fordel mellem stat, kommuner og nogle statslige sundhedsselskaber.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er et stort efterslæb på området og behovet er tilmed stigende.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse og rettidig omhu er også en god investering på sundhedsområdet.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et skråplan, at den generelle ventetid skal nedbringes ved at flere borgere selv betaler for sundhedsforsikringer. Det giver en skævhed i samfundet, som koster på anden vis.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil give ujævn vækst mellem øst og vest i regionen kun at begunstige de større byer, der jo for 95% s vedkommende ligger langs den østjyske motorvej og på Fyn. Der skal satses bredt i den regionale udvikling.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ske efter nøje prioritering og gerne på tværs af regionsgrænserne. Det må ikke være nye arbejdspladser indenfor råstofudvinding, som medfører nye udvindingsområder i naturområder og rige landskaber.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Typisk for regionen så er privatbanerne som jo henhører under regionerne, ikke nævnt i denne forbindelse. Både busser og tog skal opprioriteres for at sikre mobilitet og sammenhængskraft på tværs af regionen og landet.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en statslig opgave hhv. institutionsopgave. kan aldrig være en regional opgave.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Varde Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Plan og Teknik Varde Kommune, Det Konservative Folkeparti

1997 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem

Uddannelse

Professionsbachelor Skov- og landskabsingeniør, Skovskolen

Erhvervserfaring

1990 - nu

Skovfoged Naturstyrelsen
C

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Varde Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Plan og Teknik Varde Kommune, Det Konservative Folkeparti

1997 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem

Uddannelse

Professionsbachelor Skov- og landskabsingeniør, Skovskolen

Erhvervserfaring

1990 - nu

Skovfoged Naturstyrelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik