PERSONPROFIL

Niels Erik Søndergaard

Dansk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 29. april 1947 i Kjellerup Gift 2 børn

O

Niels Erik Søndergaard var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Odense kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Niels Erik Søndergaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Niels Erik Søndergaard (DF) var regionsrådsmedlem 2013 - 2017 i Region Syddanmark, hvor han var medlem af bl.a. Forretningsudvalget samt Præhospitaludvalget.

Han er uddannet lærer ved Læreruddannelsen i Århus, og udover at have været regionsrådsmedlem arbejder han som lærervikar på skoler i Odense Kommune. Privat er han gift med Erna, og har to døtre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 255 Dansk Folkeparti in total 7104
KV 2013 Personlige stemmer 233 Dansk Folkeparti in total 11867

Mærkesager

  • Integration

Med kandidatens egne ord

Kommunalt: Intet muslimsk tørklæde hos kommunens ansatte. Social og økonomisk midterlinje, hvor der tages hensyn til de svageste. Bevarelse af nærmiljøerne og de små enheder. Konsekvens og danske værdier i folkeskolen.
Regionalt: Nej til lukning af sygehuse. Intet muslimsk tørklæde hos personalet på sygehusene. Bevarelse af kristne gudstjenesterum på sygehusene.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Letbanens etape 2 bør sløjfes

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved udlicitering må arbejdsmiljøet ikke forringes

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trafikopgaverne kan kun løses ved samarbejde mellem individuel og kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke er ekstra penge til alle områder

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg skriver hverken eller, da der ikke er ekstra penge til alle områder.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Påstande om, at ikke vestlige indvandrere giver ekstra ressourcer er faktuelt forkert. Det er en politisk korrekt usandhed.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere privat konkurrence kan måske øge service niveauet ældreplejen, men den kan også forringe arbejdsmiljøet for de ansatte.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her støder lige gode interesserne sammen

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men man må igen sige, at der ikke er ekstra penge til alle områder. Danske værdier bør i højere grad prioriteres folkeskolerne, end tilfældet er i dag

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for let for nogen muslimske grupper - eksempelvis somaliske kvinder, at undgå arbejdsprøvning ved ledighed.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nærmiljøerne og de små enheder skal styrkes. Centraliseringen skal stoppes.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det man plejer at gøre har for lidt virkning og konsekvens.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Modstridende interesser

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Formuleringen er forkert. Tingene må planlægges, så der både kan blive flere erhvervsgrunde og pleje af naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der menes Vollsmose, der har rigtig gode lejligheder, så nej. Hvor der menes dårlige boligområder, så ja. Dog har kommunen ikke ekstra penge til alle områder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har kommunen gjort mange gange i Vollsmose - uden resultat. Den muslimske indvandring bør stoppes.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man gå ind på den tangegang, så kommer den sociale hjælp til de svageste med tiden under pres. For så vil de rigeste i længden protestere imod at betale til de svageste.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Modstridende interesser

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normeringerne er for lave, hvilket giver et presset arbejdsmiljø.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige finansieres af de private erhvervs eksportoverskud.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fjernelse af grundskylden gør ikke fast ejendom en krone billigere for de nye købere. Udgifterne til den eventuelt fjernede grundskyld bliver blot lagt på bruttotallene og nettotallene. Og hvor skal pengene på kommunernes budget til en sådan skattenedsættelse komme fra ?

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1394 Dansk Folkeparti in total 72356
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4166 Dansk Folkeparti in total 73016

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Kommunalt: Intet muslimsk tørklæde hos kommunens ansatte. Social og økonomisk midterlinje, hvor der tages hensyn til de svageste. Bevarelse af nærmiljøerne og de små enheder. Konsekvens og danske værdier i folkeskolen.
Regionalt: Nej til lukning af sygehuse. Intet muslimsk tørklæde hos personalet på sygehusene. Bevarelse af kristne gudstjenesterum på sygehusene.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nok sparet for meget på driften, hvilket an belaste reddernes arbejdsmiljø

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset, at der ikke kan rejses retssag mod Carl Holst, så var Carl Holsts optræden over for både administrationen og regionsrådet ikke i orden

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal være lige adgang til alle uden sociale skel.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil skabe ulighed i sundhedsvæsenet

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kan bruges til at fjerne ventetid, men de må ikke skabe ulighed

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De store specialsygehuse og den mindre sygehusene til de mere almindelige ting skal gå hånd i hånd og samarbejde. Vi har brud for begge både det specialiserede og de nære små enheder. Jeg siger nej til lukning af sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved udliciteringer er det vigtigt, at der tages hånd om medarbejdernes arbejdsmiljø.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der kun må være 8 minutters responstid alle steder, vil det koste ekstra 500 millioner kr. regionen. Disse penge skulle i så fald findes ved nedskæringer på sygehusene.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har kun de penge, staten bevilger Vi har 5500 V1 forurenede grunde og 4500 V2 forurenede grunde, men kun 45 millioner kr. årligt til at gøre noget ved det Vi koncentrerer os om at sikre grundvandet.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forudsætter øgede bevillinger fra staten

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private sundhedsforsikringer må ikke skabe ulighed i sundhedsbehandlingen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være vækst i hele regionen - også i landområderne. Jeg er modstander af centralisering.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der udstedes tilladelser, det gør at behovet til veje og huse m.m. kan opfyldes. Interesseområderne for sand, grus, sten og ler holder vi på et niveau, hvor der er ressourcer til de næste 24 år.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Centralisering skal modvirkes, derfor bliver tilskud til busserne nødvendige.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for flere elever til håndværkerfagene. Især til GF 1+2 (Grundforløb) + EUD

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Nyt OUH

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Læreruddannelsen i Århus

Erhvervserfaring

2002 - 2017

Lærervikar Odense Kommune
O

Politiske hverv

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Nyt OUH

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Læreruddannelsen i Århus

Erhvervserfaring

2002 - 2017

Lærervikar Odense Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik