Underretningssag fra Vejen er nået til Christiansborg: Adsbøl vil have ministersvar

Folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF) fra Kolding har stillet social- og ældreminister, Astrid Krag (S), en række spørgsmål i sagen om en familie fra Vejen Kommune, der i sidste uge blev underrettet til kommunen efter et Facebook-opslag.

En sag fra Vejen Kommune, hvor en familie anonymt er blevet underrettet til kommunen på baggrund af et Facebook-opslag, er nu nået til Folketinget. 

Dansk Folkepartis folketingsmedlem og medlem af socialudvalget, Karina Adsbøl, er kritisk overfor den nuværende lovgivning på området og den fremgangsmåde, der er i dag, hvor hver underretning om forældre som minimum betyder, at en kommune er forpligtet til at gøre en sag ud af den.

- Vi må kigge på om det underretningssystem, vi har, er godt nok, eller om det simpelthen bliver forvaltet forkert, siger Karina Adsbøl.

FAKTA: Spørgsmål til social- og ældreminister, Astrid Krag (S).

Folketingsmedlem og medlem af socialudvalget, Karina Adsbøl (DF), har stillet følgende spørgsmål til ministeren:


Vil ministeren redegøre for, hvordan i alverden det kan være, at en familie bliver indkaldt til en bekymringssamtale af Vejen Kommune, alene fordi deres ni-årige søn har nedlagt en impala under en ferierejse i Sydafrika, hvilket er fuldt lovligt i henhold til sydafrikansk lovgivning, og finder ministeren virkeligt, at det er tilstrækkeligt til at foretage en sådan indkaldelse, at en anonym borger har haft moralske kvababbelser over, at et barn deltager i jagt?

 

Kan ministeren redegøre for, hvilke forhold der skal være opfyldt, for at en familie kan blive indkaldt til samtale med en kommune om deres forældreevner?

 

Er der i lovgivningen mulighed for, at en kommune kan foretage et individuelt skøn, når det kommer til spørgsmålet om indkaldelse til drøftelse af forældreevner jf. Servicelovens §153, 153a og 154, således at kommunen kan undlade at spilde sin egen og familiens tid på en samtale om et forhold, der er fuldstændigt uproblematisk?

 

Vil det efter ministerens opfattelse være nødvendigt og relevant at indkalde enhver familie til samtale med kommunen i tilfælde af, at der indgives en anonym anmeldelse mod familien, og finder ministeren det ikke problematisk al den stund at enhver borger, der måtte have et horn i siden på en anden borger, således kan få vedkommende til samtale med kommunen?

 

Finder ministeren, at det er relevant at indkalde en velfungerende familie til en bekymringssamtale, fordi man har bedrevet jagt under en ferie, og mener ministeren ikke, at der formentligt er familier i Vejen Kommune, der har betydeligt mere brug for kommunens assistance end den pågældende familie?

Derfor har hun fremsat en række spørgsmål til social- og ældreminister, Astrid Krag (S). 

Her bliver ministeren blandt andet bedt om en redegørelse for, hvorfor familien fra Vejen Kommune bliver indkaldt til en såkaldt 'bekymringssamtale', ligesom hun spørger ind til muligheder for individuelle vurderinger for et samtalebehov fra sag til sag.

- Selvfølgelig skal man reagere på underretninger, men der er forskellige måder på, hvordan man skal reagere på underretninger, siger Karina Adsbøl.

Det afhænger af kommunen

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra social- og ældreminister, Astrid Krag (S), men i et skriftligt svar fra ministeriet lyder det, at det er kommunen, der afgør, hvornår der skal indkaldes til en underretningssamtale.

- Det er ikke nærmere fastsat, hvordan kommunen skal afdække, om barnet har brug for særlig støtte, da det vil afhænge af de lokale forhold, underretningens indhold mv. – men det er afgørende, at kommunens procedurer understøtter en hurtig afklaring af, om der kan være behov for støtte – eller om underretningen må betragtes som grundløs, står der i svaret.

Kommunerne har også mulighed for at lave en undersøgelse af en anonym henvendelse, lyder det fra ministeriet.

- I en situation, hvor underretteren er anonym i forhold til kommunen, kan det være nødvendigt, at kommunen foretager en undersøgelse på baggrund af den anonyme henvendelse, men arten og omfanget må i høj grad afhænge af de konkrete omstændigheder, og der kan i sådanne tilfælde være særlig grund til straks at orientere familien om underretningen og om, at den er anonym, skriver social- og ældreministeriet til TV SYD.