PERSONPROFIL

Henrik Rømer

Socialdemokratiet

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 26. juni 1969 i København Single

A

Henrik Rømer var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Til daglig arbejder han i det private som account manager.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 532 Socialdemokratiet in total 154901

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

For at få en kandidat der ser regionen i et andet lys. Regionerne er bindeleddet mellem kommuner og stat. Regionerne bør have ansvaret for det offentlige beredskab, politi og militær undtaget, samtidigt bør de have den kontrollerende myndighed på områder som miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. De opgaver der blev lagt ind under kommunerne efter kommunalreformen, som reelt set ikke er kommunale opgaver, skal til regionerne. Herunder jobcentrene (som skal tilbage til at være arbejdsformidlinger).

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De enkelte faggruppers arbejdsområder skal respekteres.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet er en offentlig sag.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er der foretaget ulovligheder, så skal disse straffes.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler over skatten, brugerbetaling er en måde at påbegynde en privatisering af området på.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

yderområderne skal styrkes.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi flytter penge ud til det private, så mangler pengene jo i det offentlige.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Centralisering er ikke altid et kvalitetsstempel, den enkelte borgers sikkerhed bør være i højsædet.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt så bryder jeg mig ikke om privatisering, opgaver skal kun udliciteres hvis det offentlige ikke er i stand til at løse opgaven.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskabet skal være effektivt over hele regionens område, men det må ikke gå ud over borgernes sikkerhed andre steder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker flere opgaver til regionerne, herunder på miljøområdet. Vi har alt for længe skubbet ansvaret fra den ene myndighed til den anden. Vi ved alle at det offentlige kommer til at hænge på regningen for mange gamle forurenede områder, de firmaer der forurenede er for manges vedkommende længe afviklet.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige trafik, både på vej og bane bør styrkes. Det er den bedste måde at holde landet samlet på.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tænke mere decentralisering på alle områder, herunder uddannelser.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne bør have flere opgaver, kommunerne er ikke i stand til at løse dem alle. Herunder beredskabet, miljøet og sundhedsvæsenet.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at forebygge, alt andet er både uøkonomisk og uansvarligt.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal screene dem der er behov for, hverken flere eller færre.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en form for centralisering jeg ikke bryder mig om.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi lukker de offentlige transportmidler, så lukker vi også mange af de små samfund.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Salg og logistik Esbjerg

Erhvervserfaring

Account manager Det private erhvervsliv
A

Uddannelse

Salg og logistik Esbjerg

Erhvervserfaring

Account manager Det private erhvervsliv

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik