PERSONPROFIL

Marianne Karlsmose

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 6. juni 1973 i Fredericia Gift 2 børn Bor i Ringkøbing-Skjern Kommune

K

Marianne Karlsmose (Kristendemokraterne) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Hun er medlem af Forretningsudvalget samt Psykiatri- og Socialudvalget.

Hun er hovedbestyrelsesmedlem for partiet, og hun var formand for partiet fra 2002 til 2005.

Marianne Karlsmose er uddannet kandidat i samfundsfag og historie fra Aarhus Universitet. Hun arbejder til daglig som gymnasielærer på Det Kristne Gymnasium. Privat er hun bosat i Tarm. Hun er gift, og hun har to børn.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Økonomi
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Vi skal sikre mere tid og nærvær for familierne, og dermed styrke børns trivsel. Alt for mange børn lider af angst og stress i dag - der skal handles nu.

LIgeværdighed mellem fysiske og psykiske lidelser er meget vigtig for mig. Derfor er styrkelse af psykiatrien, forebyggelse af psykiske lidelser, mere nærhed og kvalitet i sundhedsvæsenet og gode vilkår for handicappede meget vigtige mærkesager for mig.

Jeg kæmper for et Danmark i balance, så udkantsområdernes forhold forbedres. Derfor er jeg imod nedlæggelse af de folkevalgte regionsråd. Øget centralisering og mere magt til embedsmændene er IKKE vejen frem. Vi skal have en udligningsreform, der øger omfordelingen fra rige til fattige kommuner.

Vi skal holde hovedet koldt, men hjertet varmt i udlændingepolitikken. Vi skal ikke fejre andre folks ulykke, men beskytte dem, der har behov. Vis hjertevarme f.eks. i forhold til børn, der sidder på udrejsecentre i månedsvis. Respekt for frihedsrettigheder skal genskabes

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stigende mangel på arbejdskraft nu, så derfor er det bedre at satse på opkvalificering frem for at ændre dagpengeperioden nu. I KD ønsker vi en dagperiode, der er lang, når der økonomisk krise, mens der i opgangstider skal være kortere dagpengeperiode (altså dagpengeperioden skal afhænge af de økonomiske konjunkturer).

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget brug for flere ansatte i sundhedsvæsenet og i ældreplejen.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lighed i sundhed er vigtig.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til en vis grad er det godt med konkurrence, men det er vigtigt, at det ikke øger ulighed i sundhed.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt, at vi sikre måder at få medicinpriserne så lave som muligt på. Prioritering er svær men nødvendig, når vi kan behandle mere og mere og der er begrænsede midler f.eks. ønsker jeg, at psykiatrien skal have et markant økonomisk løft.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal holde hovedet koldt, og hjertet varmt. Vigtigt, at de mennesker, der har brug for beskyttelse, får hjælp og at de, der vil Danmark, kan få lov at bidrage. Ikke mindst nu, hvor vi har mangel på arbejdskraft. Vigtigt, at vi satser på danskkundskaber f.eks. hos ansatte i sundhedsvæsenet. Trist konkurrence mellem partierne i det nuværende folketing om at være mest stramme, selv om mennesker kommer i klemme f.eks. børn, der sidder alt for længe i udrejsecentre og får ar på sjælen.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en menneskeret at kunne gifte sig med hvem man vil og danske statsborgere skal selvfølgelig kunne bosætte sig i Danmark med deres ægtefælle. Kampen mod tvangsægteskaber skal føres med andre midler.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal holde hovedet koldt, men hjertet varmt i udlændingepolitik. Hvis indvandrere/flygtninge begår grov kriminalitet, så skal de udvises i højere grad. Mennesker, der har brug for beskyttelse og som vil bidrage til det danske samfund, skal vi behandle med åbenhed og respekt.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trist stigning i fattigdom i Danmark - især for børnene. Det giver negative konsekvenser videre i livet.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er langt bedre at satse på opkvalificering og positive incitamenter frem for at sætte ydelserne yderligere ned, da det presser mennesker i en vanskelig situation på en negativ måde og gør flere børn og voksne relativt fattige.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD ønsker at afskaffe kontanthjælpsloftet, hvilket vil mindske den økonomiske ulighed.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD og jeg har hele tiden været imod folkeskolereformen pga. de lange skoledage og presset på lærernes forberedelsestid. Staten skal ikke blande sig så meget i familiernes mulighed for at være sammen om eftermiddagen. Nogle forældre har aftenarbejde og det begrænser også børnenes muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Samtidig viser det sig, at indlæringen i de sene timer ofte ikke er så høj, fordi mange er trætte der - ikke mindst børn med særlige udfordringer.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage udgangspunkt i det enkelte barns behov - ikke økonomi, der skal afgøre, hvor børn med særlige behov skal være. Nogle børn med særlige behov har brug for at være i mindre enheder. Menneskelige investeringer i børns trivsel er godt givet ud.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giv lærerne bedre forberedelsesmuligheder og sats mere på at håndtere uro og børn med særlige udfordringer. Lav kortere skoledage og arbejd mere med undervisningsdifferentiering frem for at putte børn i kasse. Laves der test eller gives karakterer, skal det bruges i den fremadrettede undervisning til at give børnene mere målrettet hjælp. Formativ feedback giver mere læring end summativ feedback (karakterer).

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, sats på frivillige ordninger frem for tvang. Husk, at mennesker på pension kan bidrage til samfundet på mange måder herunder i frivillige foreninger. Tag udgangspunkt i det enkelte menneskes behov frem for at presse alle ned i nogle firkantede kasser.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Værdig ældrepleje er en kerneydelse i det danske velfærdssamfund

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, de ældre skal sikres en værdig behandling. Vi ved, at der kommer flere ældre i de kommende år og derfor skal vi tilføre ekstra ressourcer, da kvaliteten skal styrkes - ikke forringes. Jeg vil gerne være med til at styrke de positive incitamenter til at ældre har lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet, men det skal være frivilligt - ikke med tvang.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt, at vi fremmer en sund livsstil.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der er tværtimod brug for en udligningsreform, så de rigeste kommuner hjælper de fattigste kommuner mere. Vi skal have et land i balance.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at de bredeste skuldre løfte mest økonomisk, så vi sikrer en omfordeling fra rig til fattig og så vi har ressourcer til at løfte psykiatrien markant.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sats på menneskelige investeringer i børn/sundhed/psykiatri og fjern besparelser på uddannelser.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt, at sikre dansk konkurrenceevne, så vi kan finansiere vores velfærdssamfund.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne hjælpe socialt udsatte børnefamilier mere, men lav regulering via skatten, så der omfordeles fra rig til fattig ad den vej. Fjernes børnechecken fra de rigeste børnefamilier er der kun få penge vundet, da de antalsmæssigt er få, og det vil give mere burreaukrati. Vigtigt at satse på at skabe rammer for mere tid og nærvær i børnefamilier - uanset indkomstniveau.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefamilier har brug for mere tid og nærvær. Det er vigtigt, at vi forbedrer børns mulighed for at være hjemme, når de er syge, derfor skal forældre have ret til frihed ved børns sygdom i op til 30 dage om året. I KD ønsker vi valgfrihed i børnepasning derfor skal der gives tilskud til at en forælder kan passe egne børn hjemme i en periode.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fremme en sund livsstil blandt børn og unge.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU`s militære samarbejde er et vigtigt supplement til NATO og derfor er det vigtigt, at Danmark også har en stemme/har indflydelse der.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at hæve ulandsbistanden, da mennesker har værdi uanset hvor de bor og udvikling i ulande er vigtigt for at give mennesker der håb om en bedre fremtid, så vi forebygger flygtningestrømme.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland har en øget aggressiv adfærd, som er bekymrende f.eks. i forhold til Krimkrisen. Vigtigt, at Danmark står sammen med sine allierede.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke straffes som voksne. Vigtigt, at vi hjælper børn i problemer med udgangspunkt i deres behov og situation - ikke med fængsel med voksne, hvor de kan blive endnu mere kriminelle.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt, at satse på, at få mennesker ud af kriminalitet og få dem til at bidrage til samfundet af hensyn til personen selv, de pårørende og resten af samfundet. Personkriminalitet dvs. overfald/mord/vold kan dog godt straffes yderligere.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt, at vi motiverer til en mere grøn adfærd, men samtidig skal vi sikre en fælles miljøpolitik i EU, så den danske konkurrenceevne ikke rammes.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi skal satse på klima- og miljø af hensyn til de kommende generationer. Positive incitamenter og satsning på forskning er vigtigt.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Senest har EU lavet fælles regler for barselsorlov, og selv om det er godt med en god familiepolitik, så er det ikke noget, som EU skal blande sig i.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis du ikke har beskyttelsesbehov og dermed kan få flygtningestatus, så er det vigtigt, at du kan sendes tilbage til hjemlandet.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sats i stedet for på at øge ulandsbistanden, så det bliver mindre attraktivt at komme til Europa. Grænsekontrol besværliggør mange ting - sats i stedet for på effektivt politiarbejde i europæisk sammenhæng.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er der mange offentligt ansatte, der løber meget stærkt for at løse deres arbejdsopgaver på en ordentlig måde. I forhold til bureaukrati, så mener jeg, at der er en række regler, som med fordel kunne fjernes, så de ansatte får mere tid til at løse deres kerneopgaver.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde på at få flere varme hænder og bruge færre ansatte til at lave administration. Hvis det skal lykkes, skal der fjernes nogle regler, for det er heller ikke godt, hvis sagsbehandlingstiden bliver for lang.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I visse situationer kan konkurrence fremme kvalitet, men det skal følges nøje.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor uenighed blandt eksperter om effekten og mange tyskere mener desuden, at det skader det dansk-tyske forhold, hvilket jeg ikke ønsker.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at vi fremmer en sund livsstil ved at have en differentieret moms, så sunde fødevarer er billigere, mens usunde fødevarer er dyrere. Der er dog en grænse for, hvor stor forskellen kan være af hensyn til grænsehandelen, der vil betyde, at momsen ryger i den tyske statskasse i stedet for den danske, og det vil give færre penge til velfærdsstaten i Danmark.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 5262 Kristendemokraterne in total 12837

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Vi har brug at styrke de menneskelige værdier - der er alt for meget stort fokus på effektivisering og penge.

Styrk psykiatrien.

Antallet af psykisk syge er steget markant mere end ressourcer – det skal ændres. Flere speciallæger i psykiatrien er nødvendig. Stop stigning i brug af tvang i region Midt. Mere tid, nærvær og ikke-medicinsk behandling herunder bruger til bruger-tilbud.

Rolig start og afslutning på livet.

Nej til effektivisering af fødsler – fødsler tager den tid, som de nu tager. Giv jordemødre tid og nærvær til den fødende og det nyfødte barn. Langt bedre rådgivning og tilbud til kvinder, der er blevet uønsket gravide – det overses i regionsrådet i dag. Bedre smertelindring til døende og flere hospicepladser – også til børn.

En hel region.

Hele regionen – også de små byer og landområderne skal prioriteres i erhvervsudviklingen, trafik og sygehus- og psykiatristruktur. Nærhed er vigtigt – det er god familiepolitik. Turisme og naturbeskyttelse skal gå hånd i hånd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for en region i balance, og derfor skal også tyndtbefolkede områder tilgodeses i den offentlige trafik. Jeg vil gerne se på gode miljømæssige tiltag, så vi f.eks. får flere teletaxier i stedet for store busser, hvor der er få passagerer.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget, der fungerer godt her med lægehelikoptere og akutbiler, men vi tåler ikke flere forringelser - især ikke i yderområderne, hvor nedlæggelser af sygehuse er gået for vidt. Det første budgetforslag for 2018 indholdt besparelser på akutberedskabet. Det blev heldigvis droppet i forhandlingerne, men det viser, at der er brug for stor opmærksomhed, hvis akutberedskabet skal bevares på det nuværende niveau.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De mange nødråb fra regionens ansatte i sundhed og psykiatri viser tydeligt, at effektiviseringer er gået for vidt. Der skal være mere tid til faglighed, omsorg og nærvær. Til gengæld kan der spares penge ved at læger og sygeplejersker skal bruge mindre tid på dokumentation og ved at nedbringe sygefraværet gennem en målrettet satsning på et godt arbejdsmiljø for sundhedspersonalet.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et stærkt skattefinansieret sundhedsvæsen. Brugerbetaling rammer de økonomisk dårligst stillede i vores samfund hårdest.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej til brugerbetaling. Det rammer de økonomisk dårligst stillede og det kan betyde, at alvorlige sygdomme opdages senere eller for sent, hvilket vil blive langt dyrere både menneskeligt og økonomisk.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægedækning tæt på borgerne i yderområderne er meget vigtig for trygheden - ikke mindst hos ældre mennesker og børnefamilier. Tænk kreativt for at tiltrække flere læger til yderområder og til socialt belastede boligområder i de større byer f.eks. i forhold til lokalemuligheder og ægtefælleordninger i forhold job og bolig.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det afgørende, at vi har det enkelte menneskes værdi og behov i centrum, så er strukturen mindre afgørende.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Kristendemokraterne var vi imod nedlæggelse af de mindre sygehuse til at løse de opgaver, som ikke kræver specialistindgriben. Det er vigtigt for trygheden og de pårørende, at sundhedstilbud er så tæt på borgerne, som det er sundhedsfagligt forsvarligt.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er tydelige kvalitetskrav stillet, og der sker en tæt opfølgning ift. om de private rent faktisk kan levere, hvad de har lovet.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os kæmpe for at fastholde det nuværende akutberedskab, som Socialdemokraterne oprindeligt foreslog beskåret i regionens budget 2018. Jeg prioriterer en styrkelse af psykiatrien og arbejdsvilkår for sundhedspersonalet højest.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at forebygge her, så problemer ikke vokser sig endnu større og bliver en regning som vi efterlader til vores børn og børnebørn.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil bekæmpe de besparelser det nuværende regionsråd har lagt op til ift. yderområderne. Hvorvidt der kan tilføres flere ressourcer må vi se, da jeg prioriterer flere ressourcer til psykiatrien og hospice/palliativ behandling højere.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for at flere unge tager en ungdomsuddannelse og at vi får skabt en region i bedre balance.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Styrk demokratiet ved at styrke regionerne. Vi skal ikke centralisere mere på Christiansborg.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er hårdt tiltrængt. Der skal være lige adgang til sundhed for både fysisk og psykisk syge. Brug af tvang skal mindskes og den ikke-medicinske behandling skal styrkes. Lyt til de psykisk syge og de ansatte i psykiatrien. Her skal en grundlæggende kursændring til, så ressourcerne kan matche de stigende behov og så det bliver mere attraktivt at arbejde i psykiatrien.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget glædeligt, at finansloven 2018 ser ud til at fjerne 2 % besparelseskravet på sundhedsområdet. Der er dog stadig effektiseringer i vente. Besparelser er allerede gået for vidt, så er det vigtigt at få politikere valgt, som vil investere i menneskelig omsorg og nærvær.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg prioriterer bedre arbejdsvilkår for ansatte i sundhedsvæsenet og psykiatrien samt et løft af hospiceområdet højere.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe et godt sundhedsvæsen for alle, og private sundhedsforsikringer vil typisk skabe større ulighed.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I KD vil vi øremærke 35 % af vækstpuljen til yderområderne. Vi skal støtte op om en region i balance og skabe mere liv i yderområderne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I visse tilfælde kan det være en mulighed, men naturligvis i respekt for mennesker og natur.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre en region, der hænger godt sammen, så derfor skal vi ikke skære ned der. Til gengæld kan vi godt investere i mere miljørigtige løsninger, så store busser med få passagerer erstattes af mindre biler.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg arbejder selv på en ungdomsuddannelse, og vi ønsker mest mulig frihed til selv at planlægge. Vi kæmper i øvrigt også for at slippe for de 2 % besparelseskrav, så vi får mere tid til at se vores elever i øjnene og forberede god undervisning. Overvej et fælles grundtilskud til alle skoler uafhængig af størrelse, da mange grundfunktioner f.eks. at få en ny gymnasiereform til at fungere, vil være de samme uanset størrelse.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Psykiatri- og socialudvalget Region Midtjylland, Kristendemokraterne

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Kristendemokraterne

Uddannelse

Cand.mag Historie og samfundsfag, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Gymnasielærer Det Kristne Gymnasium
K

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Psykiatri- og socialudvalget Region Midtjylland, Kristendemokraterne

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Kristendemokraterne

Uddannelse

Cand.mag Historie og samfundsfag, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Gymnasielærer Det Kristne Gymnasium

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik