TV der bevæger dig

Har 1000 øje-bæer, men får kun penge til at rive 100 ned

Tønder kommune er sikret 6,7 mio. kr. fra den såkaldte nedrivningspulje. Det rækker til at rive mellem 70 og 100 øje-bæer ned, men kommunen har 1000 huse, som er nedrivningsmodne.

02:41

Foto: ARKIV

1 af 2

Tønder er den kommune i TV SYDs landsdel, som får det største beløb. Oven i de 6,7 mio. kr. skal kommunen betale 4,5 mio. kr., så der bliver råd til at fjerne ca. 100 huse næste år.

Som led i regeringens Vækstplan DK er der afsat 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger, som ligger i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikter.

Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i år og næste år. I alt 70 kommuner er kommet i betragtning til puljen næste år.

- Det er rigtig positivt, at en række syd- og sønderjyske kommuner igen får et bidrag til at istandsætte eller rive huse ned, der skæmmer indtrykket af en hel landsby, siger Jesper Petersen (S), der som finansordfører har været med i forhandlingerne. Jeg synes, det er afgørende, at man i København husker, at der en vigtig opgave lokalt at løfte med at sikre fortsat attraktive landsbyer. Det er landsbyfornyelsespuljen en vigtig del af.

- Jeg tror, vi alle kender fornemmelsen af, at der en øjebæ af et hus i landsbyen eller ved landevejen, som bare gør indtrykket af hele landsbyen dårligere. Måske bliver nabohusene mindre værd, eller mere lyssky typer laver bolighaj-virksomhed i bygninger, der egentlig ikke er til at bo i længere. Det er altså rigtig skidt, og de huse skal rives ned, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem..

TV SYD har besøgt Tønder kommune, som mener at have 1000 nedrivningsmodne ejendomme.

 

Sådan virker ordningen:

Anvendelsesområde
Anvendelsesområdet for puljen er sammenfaldende med de aktiviteter, som kan gennemføres med 60 pct. statsrefusion efter byfornyelsesloven. Puljen understøtter således den ændring af byfornyelsesloven, som trådte i kraft den 1. januar 2013, og hvis hovedformål er en fokuseret indsats i de små byer og 

Geografisk anvendelsesområde
Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land. 

Typer af aktiviteter
Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter:
- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Nedrivning af nedslidte boliger.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at
erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende
i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i
det åbne land er således ikke omfattet.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på
istandsættelse eller nedrivning.

Fordeling af midlerne 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har opgjort, at der er 70
kommuner, jf. vedlagte liste, med et væsentligt behov i byer med færre
end 3.000 indbyggere eller åbent land, og som kan få andel i Pulje til
Landsbyfornyelse.

Behovet er opgjort ved hjælp af en objektiv fordelingsnøgle, som
afspejler de enkelte kommuners belastning af dårlige huse beliggende i
byer med færre end 3.000 indbyggere og det åbne land.

Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal
medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel
udgør 40 pct.

 

De 70 kommuner, der får penge: 

 

Mest sete på tvsyd.dk