TV der bevæger dig

Mulige linjeføringer til bane over Vejle Fjord er nu udpeget

Placeringen af den kommende bane på tværs af Vejle Fjord er nu snævret ind til fire forskellige muligheder, efter at Vejdirektoratet har udpeget de linjeføringer, som skal undersøges nærmere i VVM-undersøgelsen.

Nu er der fire muligheder tilbage

Det drejer sig om tre bro-alternativer samt en tunnelløsning, der dog på et foreløbigt grundlag vurderes at være væsentligt dyrere end en broløsning.

Forud for udpegningen er gået en omfattende høringsfase med mange relevante ideer og input samt en grundig screening af 14 forskellige linjeføringsmuligheder for en bro over fjorden samt fire forskellige tunnelløsninger.

Alle disse mulige linjeføringer er blevet vurderet i forhold til en række parametre, blandt andet bane og sporgeometri, sejladssikkerhed, anlægsomkostninger, miljøforhold, Natura 2000-områder og fredninger samt støj.

-Vi har herefter udpeget de fire linjeføringer, som lever bedst op til forudsætningerne i Timemodellen, som den kommende baneforbindelse jo bliver en vigtig del af. Og vi har samtidig også taget hensyn til vigtige forhold som for eksempel naturpåvirkningerne omkring fjorden," siger projektleder Rasmus Larsen fra Vejdirektoratet.

Den kommende bane på tværs af Vejle Fjord skal give en rejsetidsbesparelse for tog på 8-9 minutter. Den skal etableres som en højhastighedsbane til 250 km/t.

Fremadrettet vil der ske det, at de fire linjeføringsforslag vil blive vurderet nærmere i den videre proces for VVM-undersøgelsen.

Der vil finde en mere detaljeret projektering af forslagene sted, ligesom de vil blive udsat for mere detaljerede vurderinger af deres konsekvenser for bl.a. natur- og miljøforhold, arealindgreb, landskab og støj, samt beskrivelse af anlægsperiode. Herudover vil der blive udarbejdet anlægsoverslag for de enkelte forslag.

VVM-undersøgelsen forventes færdig i anden halvdel af 2016, hvor der vil blive offentliggjort en VVM-redegørelse med en efterfølgende offentlig høring og borgermøde.

Klik her og se hele notatet

- Notat fra Vejdirektoratet