PERSONPROFIL

Benny Engelbrecht

Socialdemokratiet

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 4. august 1970 i Amager Gift Bor i Sønderborg Kommune

A

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Under udarbejdelse

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker tryghed om dagpengesystemet. Det vil altid være Socialdemokratiets opgave at sikre gode vilkår for de arbejdsløse, og vi skal hele tiden se på, om noget kan gøres bedre. Derfor er vi også stolte af, at det lykkedes os at sikre en forbedring af dagpengereformen.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejde i Danmark skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. Vi vil ikke acceptere social dumping, hvor lønninger og arbejdsforhold presses nedad, fordi nogle virksomheder ikke spiller efter reglerne. I Danmark skal man have en ordentlig løn, som er til at leve for, og som man ikke bliver syg af.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal kunne følge med, når vi bliver flere børn og ældre. Derfor har vi bl.a. foreslået, at der ansættes flere sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det skal give mere tid til patienterne og mindre pres på medarbejderne.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogen områder kan det være fint med konkurrence, men vi har set grelle eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, når det gælder vores kernevelfærd. Og især når det handler om velfærd, skal vi sikre, at vi yder den bedste service til danskerne. Men det må være op til kommunerne selv at vurdere, hvor konkurrence giver mening.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal man altid tilbydes en god behandling og effektiv medicin. Uanset pengepungens størrelse. Men hvornår ny medicin tages i anvendelse, må altid bero på en konkret vurdering. Derfor har vi været med til at nedsætte et prioriteringsråd, der ud fra en række principper træffer beslutningen om anvendelse af nye medicinformer i sundhedsvæsenet.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der skal være fri og lige adgang til sundhed i Danmark.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at have klare og stramme regler for familiesammenføring, hvis vi skal kunne følge med. Antallet af nytilkomne er helt afgørende for vores evne til at sikre en vellykket integration.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiets mål er at hjælpe flere og mere. Samtidig med at vi passer på vores eget samfund undervejs i processen. Der skal ikke komme flere hertil, end vi evner at integrere. Og vi skal blive bedre til at integrere vores nye medborgere. For integrationen herhjemme fungerer ikke godt nok i dag, og migrationspresset på Europa vil kun vokse i de kommende årtier. Det er vi nødt til at forholde os til - også selvom det ikke altid er nemt.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uholdbart, når kriminelle udlændinge ikke bliver udvist, eller når straffede EU-borgere ikke kan sendes til afsoning i deres eget hjemland. Derfor mener Socialdemokratiet, at der skal arbejdes hårdere for, at kriminelle udlændinges strafbare handlinger hurtigere og tidligere fører til udvisning. Og hjemsendelse.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sætter sammenhængskraften under pres, når uligheden vokser og mulighederne for dem, der har mindst, bliver færre. Den socialdemokratiske vision er, at børn skal have de samme muligheder, uanset hvilken familie de kommer fra. Samtidig er det vigtigt at sikre, at dem, der har allermest, ikke stikker af fra almindelige mennesker. Det går ud over sammenhængskraften i vores samfund.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde i Danmark – og det kan det også for langt de fleste. At være i arbejde er bedst for den enkelte og for samfundet som helhed. Men for at det skal lykkes, skal vi have endnu flere i beskæftigelse – særligt indvandrerkvinder – og her tror vi mere på at stille krav om 37 timers beskæftigelse i stedet for at sænke de i forvejen lave ydelser endnu mere.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er særligt bekymrede for de børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Men vi kan ikke bare gå tilbage til de gamle regler, der også rummede udfordringer. Derfor vil Socialdemokratiet nedsætte en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber et sammenhængende og balanceret ydelsessystem. Indtil kommissionen er færdig med sit arbejde, vil vi sikre en børnepakke, så konsekvenserne for børnene mindskes.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er åbne overfor at se på, om skoledagen er blevet for lang. For os er det dog ikke skoledagens længde, der i sig selv er det afgørende. Det er, at børnene har en varieret skoledag, hvor der også er plads til bevægelse, lektiehjælp og mere praktisk undervisning. Altså en skoledag, der er god for alle elever.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi anerkender, at inklusionen ikke virker godt nok. Der skal findes nye løsninger til at løfte inklusionens problemer. Derfor skal vi få nytænkt hele inklusion- og specialundervisningsområdet sammen med landets kommuner, skoler og organisationer. Det skylder vi både børnene, forældrene og de enkelte skoler.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange børn og unge, der ikke trives godt nok. Flere føler sig pressede. Og vi ser det allerede i en meget tidlig alder. Børn og unges mistrivsel skyldes ikke en enkelt faktor. Men oplevelsen af en usund præstationskultur i vores uddannelsessystem er en del af forklaringen.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil tilføre ældreområdet flere penge, fordi der skal være mere tid til pleje og omsorg for de ældre. Men det er samtidig vores mål at tilføre den samlede velfærd flere penge, så styrkelsen af ældreområdet ikke kommer til at gå ud over andre områder.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre medborgere skal ikke have flere penge op af lommen. Derfor var vi også store modstandere af den uretfærdige brugerbetaling på de kommunale akutpladser, som vi pressede regeringen til at afskaffe.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensionen skal ikke hæves yderligere end det allerede aftalte. Men det betyder ikke, at ældreplejen skal forringes. Tværtimod vil Socialdemokratiet løbende investere i ældreplejen.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil meget gerne fremme sunde fødevarer, men differentieret moms er ikke den bedste måde at gøre det på.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for, at vi skaber mere balance i Danmark og sikrer velfærden i hele landet. Det er en pligtopgave at justere den kommunale udligning. Vores udgangspunkt for en udligningsreform er bl.a. at tilføre ordningen flere midler, så vi ikke bare omfordeler, men rent faktisk løfter den kommunale velfærd.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at topskatten skal sænkes, sådan som regeringspartierne gentagne gange har forsøgt. Først og fremmest skal velfærden prioriteres, og hvis der herefter en dag skulle blive råd til skattelettelser, så skal vi prioritere dem, der tjener mindst.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Socialdemokratiet vil vi prioritere et stærkt velfærdssamfund, et trygt og kvalificeret arbejdsmarked og et mere trygt og retfærdigt Danmark. Det kræver, at vi bruger pengene rigtigt og ikke på f.eks. topskattelettelser.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi grundlæggende ligger på det rigtige skatteniveau i Danmark, men det er vigtigt for os at fastholde og skabe arbejdspladser, og derfor vil vi gerne sætte ind med målrettede initiativer for erhvervslivet, hvor det er nødvendigt. F.eks. investeringer i teknologi.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske lønmodtagere er nogen af dygtigste i verden med høje uddannelsesniveauer. Derfor har vi også høje lønninger. Det hænger sammen. Hvis vi fortsat vil have en god konkurrenceevne, så kræver det, at vi fortsat investerer i efteruddannelse, så danske lønmodtagere i fremtiden bliver endnu dygtigere

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er altid optagede af at forbedre folkesundheden og mener, at der skal være bedre oplysning om alkohols skadelige effekter, især til de helt unge, deres forældre og uddannelsesinstitutioner. Men vi mener samtidig, at de 16-18-årige skal have muligheden for at drikke en øl eller drikke et glas vin.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at udsatte børn og deres familier skal hjælpes mere. Derfor har vi bl.a. foreslået, at der skal være flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn, og at der skal oprettes såkaldte mobilitetspladser, som er pladser, der tæller dobbelt i ressourcer til de mest sårbare børn. I forhold til børnechecken, så er det allerede i dag sådan, at den er indkomstafhængig – dvs. at de dårligst stillede får en højere børnecheck end de mest velstillede.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den vigtigste støtte, vi kan give til danske børnefamilier, er, at vi prioriterer daginstitutionerne og skolerne. Det vil Socialdemokratiet. Derudover vil vi også målrette håndværkerfradraget til børnefamilier, så de får nemmere ved at tilkøbe sig hjælp i hverdagen.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal ikke sænkes, til gengæld vil vi målrette den til nærområderne.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener, at det er vigtigt med samarbejde omkring vores forsvar. Både i regi i NATO og EU. Men vi tager også danskernes signal de sidste mange år alvorligt om, at de ikke ønsker af afskaffe forbeholdene. Derfor vil vi ikke støtte en folkeafstemning om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet i den kommende valgperiode.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ruslands adfærd de senere år kan og skal vi ikke acceptere, og derfor har det også været nødvendigt at anlægge en hårdere linje. Vi bakker fuldt ud op om den linje, som NATO har lagt overfor Rusland, som på den ene side omfatter robust modsvar til Rusland, men som også rummer et ønske om dialog.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen børn og unge under 15 år skal straffes og sendes i fængsel. Socialdemokratiet har heldigvis forhindret de borgerlige i at sænke den kriminelle lavalder og samtidig sikret en række socialpolitiske redskaber rettet mod de børn og unge, der alt for tidligt starter på alvorlig kriminalitet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Socialdemokratiet ønsker mere resocialisering, men ser det ikke som en modsætning til skærpede straffe.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger alt for mange ressourcer til, at vores planet kan følge med. Derfor bliver vi nødt til at forbruge og producere smartere og med respekt for de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for mig, at vi altid sikrer en balance mellem vores konkurrenceevne og grønne afgifter. Jeg er altid åbne for løsninger, der kan sætte skub i den grønne omstilling. Men jeg må også erkende, at hvis vi skal have befolkningen med, så må vi ikke risikere deres arbejdspladser og levebrød.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil indføre et mål om minimum 500.000 grønne biler i 2030 og igangsætte en række konkrete tiltag og afgiftsændringer, der skal kickstarte indsatsen.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er styr på EU’s ydre grænser, er vi tilhængere af en dansk grænsekontrol.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker et stærkt EU, og vi har mere end nogensinde brug for et stærkt europæisk fællesskab. Jeg er samtidig dybt bevidst om de udfordringer, som EU står overfor. Derfor er jeg tilhænger af EU som et politisk redskab til at løse konkrete udfordringer, som nationalstaterne ikke kan løse selv.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende asylsystem er brudt sammen. For at få kontrol med tilstrømningen og sikre at færre drukner i Middelhavet skal Danmark – helst sammen med øvrige EU-lande – oprette et modtagecenter udenfor Europa.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogen områder kan det være fint med konkurrence, men vi har set grelle eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, når det gælder vores kernevelfærd. Og især når det handler om velfærd, skal vi sikre, at vi yder den bedste service til danskerne. Men det må være op til kommunerne selv at vurdere, hvor konkurrence giver mening.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Påstanden om, at den offentlige sektor generelt er ineffektiv, er ikke korrekt: De offentlige ansatte er dygtige og gør hver eneste dag et godt stykke arbejde til gavn for bl.a. vores børn, syge og ældre. Men det er rigtigt, at der er problemer med for meget bureaukrati og for mange dokumentationskrav. Derfor skal vi vise de offentlige ansatte mere tillid og give dem mere frihed.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden se på, om vi kan gøre tingene smartere, bl.a. ved at mindske bureaukrati og dokumentationskrav. Ligesom der heller ikke er nogen tvivl om, at der i det offentlige særligt er brug for flere sosu’er, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Derfor er det også disse faggrupper, vi vil prioritere, når vi vil løfte velfærden.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom vildsvinehegnet primært har symbolsk værdi, så sender det et vigtigt signal til Danmarks eksportmarkeder. Derfor betyder vildsvinehegnet meget for sønderjyske arbejdspladser, som f.eks. de mere end 1.000 ansatte på slagteriet i Blans.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er fordele og ulemper uanset om højspændingsforbindelser er over eller under jorden. Jeg er tilhænger af, at det er en lokal beslutning baseret på faglig rådgivning. Derudover skal beslutningen tage mest mulig hensyn til borgere og naturen.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Transportminister Folketinget, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Finansordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2014 - 2015

Skatteminister Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Næstformand for Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

1997 - 1999

Kurser Merkonomuddannelsen i markedsføring, Handelsskolen, Aabenraa

1977 - 1986

Folkeskole Kildevældsskolen

Erhvervserfaring

2007 - 2007

Afdelingsleder AOF Syd

2001 - 2007

Marketing Manager Danimex Communication A/S

2001 - 2001

Studievært Radio Sønderborg

1996 - 2001

Salgs- og marketingassistent Musikengros A/S

1995 - 1996

Ufaglært tjener Scandic, Sønderborg

1995 - 1996

Selvstændig erhvervsdrivende Musikforretning

1992 - 1994

Underviser AOF, Sønderborg

1991 - 1991

Nyhedsmedarbejder Radio Mojn

1990 - 1990

Kassemedarbejder Øbro Marked

1986 - 1990

Journalist og underviser Mediecenteret KURT
A

Politiske hverv

2019 - nu

Transportminister Folketinget, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Finansordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2014 - 2015

Skatteminister Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Næstformand for Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

1997 - 1999

Kurser Merkonomuddannelsen i markedsføring, Handelsskolen, Aabenraa

1977 - 1986

Folkeskole Kildevældsskolen

Erhvervserfaring

2007 - 2007

Afdelingsleder AOF Syd

2001 - 2007

Marketing Manager Danimex Communication A/S

2001 - 2001

Studievært Radio Sønderborg

1996 - 2001

Salgs- og marketingassistent Musikengros A/S

1995 - 1996

Ufaglært tjener Scandic, Sønderborg

1995 - 1996

Selvstændig erhvervsdrivende Musikforretning

1992 - 1994

Underviser AOF, Sønderborg

1991 - 1991

Nyhedsmedarbejder Radio Mojn

1990 - 1990

Kassemedarbejder Øbro Marked

1986 - 1990

Journalist og underviser Mediecenteret KURT

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik