PERSONPROFIL

Cathrina Sørensen

Radikale Venstre

Spidskandidat i Aabenraa
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 27. august 1974 i Aabenraa Gift 3 børn

B

Cathrina Sørensen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Aabenraa kommune, og Kandidat til Regionsrådet Region Syddanmark. Cathrina Sørensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Cathrina Sørensen er uddannet folkeskolelærer fra læreruddannelsen i Aarhus. Hun arbejder til daglig som folkeskolelærer på Hærvejsskolen i Rødekro, og hun har tidligere undervist på andre skoler. Privat er Cathrina Sørensen bosat i Hjordkær. Hun er gift, og hun har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 331 Radikale Venstre in total 567

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg har en stor indsigt i børn, unge og uddannelse. Jeg er aktiv i det lokale foreningsarbejde - og jeg tager mit fulde engagemen med ind i et mit politiske arbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal stoppe flytningen af specialskolen Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker fortsat en uvildig undersøgelse af sagen. Derefter kan sagen drøftes på et oplyst grundlag.

2 Kommunen skal sørge for overnatningsfaciliteter for lastbilchauffører i transportcentret i Padborg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for de bedste arbejdsbetingelser for ladtbilchaufførerne.

3 Kommunen skal give penge til en ny grænseoverskridende banegård udenfor Flensborg (på den tyske side af grænsen).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg mangler viden på området. Jeg ønsker viden om fordele og ulemper, før jeg kan tage stilling til denne sag.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her vejer miljøperspektivet højest. Det er nødvendigt med nye løsninger på trafikområdet. Der skal fokus på miljøvenlig biltrafik, og den kollektive trafik skal også køre på miljørigtigeløsninger.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stort ansvar for at beskytte miljøet. Det gælder også den enkelte borger.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for, at pengene ikke går til bygninger, men til lokale tiltag. Aabenraa Kommune ligger godt placeret i forhold til antal kroner pr. borger, dette skal fortsætte, men nu skal pengene ud til de lokale foreninger.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et Franciska Clausen Museum - og vi bør sikre os at vores kendte og nye kunstnere kan lave udstillinger og koncerter i Aabenraa, som andre får lyst til at komme og besøge.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lokalsamfund udgør en vigtig ressource i integrationen. De borgere, som skal være en del af det danske samfund, har brug for lokale netværk, som kan guide dem og hjælpe dem til at blive aktive medborgere. Her spiller lokalsamfundet en vigtig rolle.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været flere tilfælde af konkurs, som har skabt en forrringet ældrepleje. Udlicitering er ikke af det gode, når vi taler om ældreområdet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er forebyggende arbejde og det skal prioriteres højt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af elever er ikke den største udfordring i kommunen. Der skal i gennemsnit være 24 elever i en klasse. Det vigtigste er at afkorte skoledagen og arbejde med flere tolærer-ordninger.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere flere penge i velfærd. Vi skal turde genoptage en drøftelse af skatten - til fordel for mere velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lige så attraktivt at bo på landet som i byen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være bedre fritidstilbud til børn og unge i alderen 10-18år. Vi skal kende de unge, så vi har en god kontakt til dem og dermed kan forhindre dem i at tage dårlige valg. Der skal derfor ansættes flere pædagoger i fritidstilbuddene og der skal være et netværk, som har fokus på de unge om aftenen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forbinde land og by. Et øget fokus på cykelstier og er også en investering i mental og fysisk sundhed.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De naturskønneområder skal vægtes højt. Erhvervsgrunde skal findes i områder, hvor de ikke belaster naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aabenraa Kommune har meget at byde på. Vi skal investere i vores kultur og dermed tiltrække flere turister til landsdelen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en fælles indsats omkring de udsatte boligområder. Der skal være et tæt samarbejde mellem kommunen og de lokale foreninger, boligforeningerne, institutionerne og borgerne i området. Løsningerne kommer ikke nødvendigvis ude fra - de findes ofte i selve nærområdet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fokus på de rigtige løsninger. Vi skal se på, hvad er skaber den bedste integration. Derfor skal området ikke nødvendigvis tilføres flere midler. Vi skal blive bedre til at samarbejde med bl.a. Røde Kors, som er tæt på de mennesker, som skal være en del af vores samfund.. Vi skal også lære af andre kommuner. Vi skal gøre os kloge på de rigtige tiltag og de rigtige løsninger.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til god ældrepleje. Derfor skal alle ældre sikres de rigtige og gode tilbud. Når alle får et godt tilbud, kan de, der har en formue, tilkøbe sig ekstra service via private firmaer.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende skal tilbydes den rette hjælp. Vi skal prioritere det forebyggende arbejde højere.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være flere hænder til vores børn. Der skal være plads til leg, men også hænder til omsorg og støtte. Vi skal investere i vores børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsat investere i erhvervslivet og skabe de bedste muligheder for vækstiværksættere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 217 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg har en stor indsigt i børn, unge og uddannelse. Jeg er aktiv i det lokale foreningsarbejde - og jeg tager mit fulde engagemen med ind i et mit politiske arbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Formand i Aabenraa

Uddannelse

Bachelor Læreruddannelsen, Læreruddannelsen i Århus

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer Hærvejsskolen i Rødekro
B

Politiske hverv

Formand i Aabenraa

Uddannelse

Bachelor Læreruddannelsen, Læreruddannelsen i Århus

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer Hærvejsskolen i Rødekro

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik