PERSONPROFIL

Ellen Trane Nørby

Venstre

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 1. februar 1980 i Herning Bor i Sønderborg Kommune

V

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja, der skal flere læger, sygeplejesker, lærere og pædagoger. men der skal også skæres ned på bureaukrati og administration.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal den anden vej og have reduceret brugerbetalingen på eksempelvis tandlæge og psykologhjælp.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke patientrettighederne i Danmark. og de skal overholdes i hele landet. Det sikrer vi med sundhedsreformen. Hvis det offentlige sundhedsvæsen ikke kan levere behandling til tiden så skal man videre til et andet sygehus eller behandles i privat regi - og vi skal hjælpe patienterne bedre videre end tilfældet er i dag. det handler også om at bekæmpe ulighed i sundhed. Med sundhedsreformen tages patienterne i hånden og ledes godt videre i behandling. mere nærhed og mere sammenhæng.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal langt hurtigere kunne smide kriminelle udlændinge ud af Danmark. Til gengæld skal vi ændre reglerne så det bliver lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Danmark. vi skal være åbne for dem, der kan og vil forsørge sig selv, lære dansk og bidrage og langt mere konsekvente overfor dem, der ikke bidrager og ødelægger det danske samfund. derfor ønsker vi også lavere ydelser til flygtninge og indvandrere, der ikke lærer det danske sprog.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelserne skal ikke sættes op. Det skal kunne betale sig at arbejde. Da vi tiltrådte som regering i 2015, der var det sådan, at det for tusindevis af mennesker med små indkomster ville være mere økonomisk attraktivt at være på passiv forsørgelse. det er uholdbart. Selvfølgelig skal lavtlønnede ikke opleve, at fx nytilkomne flygtninge får mere i kontanthjælp end de selv tjener. Vores politik har sikret, at der i dag er 45.000 flere indvandrere med ikke vestlig baggrundt i arbejde. det er positivt

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

derfor har vi også som regering lavet en aftale, der gør dagene lidt kortere og giver mere frihed til de lokale skoler til at sikre faglighed, dannelse og høj kvalitet i undervisningen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mens jeg var minister for børn, undervisning og ligestilling blev der gjort op med målsætningen om at 96 % af alle elever skal inkluderes. Det gjorde vi fordi inklusionen var gået for vidt og der i stedet er behov for at sætte fokus på, at give det enkelte barn det rigtige tilbud.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med flere ældre vil der i fremtiden være behov for at bruge flere penge på ældrepleje. Venstre går til valg på et velfærdsløfte på 69 milliarder kroner og de penge skal bruge på at løfte børn, uddannelses, psykiatri, sundhed, ældre området og dermed ikke på bekostning af hinanden men netop et løft, der kan ske fordi vi den forgangne regeringsperiode har ført en ansvarlig økonomisk politik, fået styr på indvandringen og sikret at flere er kommet i arbejde og færre er på passiv forsørgelse.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har behov for en udligningsreform, der sikrer, at der i alle kommuner over hele landet er råd til ordentlig ældreservice, skoler og børnehaver.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har sat straffene for vold og voldtægt op og det har i den grad været nødvendigt. det handler i den grad som retssikkerhed og retsfølelse og om at behandle ofrene bedre. selvfølgelig skal folk resocialiseres efterendt straf, men ikke i stedet for straffen.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

så længe der ikke er styr på de ydre grænser, så skal grænsekontrollen fastholdes og den skal også gøres mere intelligent, med nummerpladescannere, baglandspatruljer mm og mindre mandskabstung indsats så politiet i stedet kan fokusere mere på opklaring af forbrydelser og indbrud mm.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet er et af de områder, hvor der har været en stor stigning i administrativt personale over en årrække. Den udvikling vil regeringen vende, så midlerne i større grad bruges på patienterne. Og så skal vi sikre ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne. alt for mange læger og sygeplejesker bruger i dag tid foran computerskærmen arbejde som lægesekretærer og andre i stedet kunne tage sig af. det er helt forkert politik mange regioner, der har ført. sundhedsreformen vil rydde op.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes ikke én løsning på at holde afrikansk svinepest ude af Danmark, men vildsvinehegnet er et af flere midler, så vi ikke rammes af store eksporttab, hvis Danmark blev ramt af afrikansk svinepest.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gennemført flere grænshandelspakker, der har mindsket grænsehandlen på bla. sodavand, nødder og en række andre forbrugsvarer. Det er en udvikling vi skal fortsætte, og ikke sætte afgifterne op som de røde partier foreslår. en sodavand købt i Tyskland er ikke sundere end en købt i Danmark, tilgengæld koster den danske arbejdspladser.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2016 - 2019

Sundhedsminister Venstre

2015 - 2016

Minister for børn, undervisning og ligestilling Venstre

2011 - 2014

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

2007 - 2011

Socialordfører Folketinget, Venstre

2006 - 2015

Medieordfører Folketinget, Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Sønderjyllands Amtskreds, Venstre

2005 - 2007

Kulturordfører Folketinget, Venstre

2004 - 2009

Formand for Europaudvalget Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2002 - 2004

Præsident LYMEC, European Liberal Youth

1999 - 2002

Vicepræsident LYMEC, European Liberal Youth

2007 - 2013

Næstformand Den Danske Europabevægelse

2012 - 2013

Fungerende formand Den Danske Europabevægelse

2004 - 2009

Formand Venstres Europaudvalg

Uddannelse

1999 - 2001

Sidefag i samfundsfag, Københavns Universitet

1998 - 2005

Cand.Mag Kunsthistorie, Københavns Universitet

1995 - 1998

Student Lemvig Gymnasium

1985 - 1995

Folkeskole Nørre Nissum Skole

Erhvervserfaring

1999 - 2004

Politisk medarbejder Christiansborg
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2016 - 2019

Sundhedsminister Venstre

2015 - 2016

Minister for børn, undervisning og ligestilling Venstre

2011 - 2014

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

2007 - 2011

Socialordfører Folketinget, Venstre

2006 - 2015

Medieordfører Folketinget, Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Sønderjyllands Amtskreds, Venstre

2005 - 2007

Kulturordfører Folketinget, Venstre

2004 - 2009

Formand for Europaudvalget Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2002 - 2004

Præsident LYMEC, European Liberal Youth

1999 - 2002

Vicepræsident LYMEC, European Liberal Youth

2007 - 2013

Næstformand Den Danske Europabevægelse

2012 - 2013

Fungerende formand Den Danske Europabevægelse

2004 - 2009

Formand Venstres Europaudvalg

Uddannelse

1999 - 2001

Sidefag i samfundsfag, Københavns Universitet

1998 - 2005

Cand.Mag Kunsthistorie, Københavns Universitet

1995 - 1998

Student Lemvig Gymnasium

1985 - 1995

Folkeskole Nørre Nissum Skole

Erhvervserfaring

1999 - 2004

Politisk medarbejder Christiansborg

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik