PERSONPROFIL

Jutta Lundqvist Nielsen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Kerteminde
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 11. august 1952 i Kerteminde Gift 3 børn

Ø

Jutta Lundqvist Nielsen var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Enhedslisten ved regionsrådsvalget 2017. Hun var også kandidat for Enhedslisten til Kerteminde byråd ved kommunalvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind i regionsrådet, men blev valgt ind i Kerteminde byråd.

Jutta Lundqvist Nielsen (EL) har siddet i Kerteminde byråd, siden 2013, hvor hun overtog pladsen fra Jesper Andersen. Hun er formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt medlem af Økonomiudvalget.
Hun er uddannet socialpædagog med en efteruddannelse i ledelse og organisation. Hun er netop gået på pension efter mange års arbejde På Center for Døve i Nyborg.
Jutta er forkvinde for den foreningsdrevne Kerteminde Kino og har været aktiv siden foreningens start i 1998.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 457 Enhedslisten in total 879
KV 2013 Personlige stemmer 166 Enhedslisten in total 715

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Enhedslisten vil kæmpe for højere normeringer og flere ressourcer til dagtilbud, skoler, handicappede og plejeområdet. Kernevelfærden har i alt for mange år været udsat for massive besparelser.
Vi vil bevare det nuværnde antal dagtilbud og skoler i nærområderne. Det styrker nærdemokratiet og er afgørende for levende, attraktive landsbyer.

Vi ønsker øget borgerinddragelse. Derfor vil vi kæmpe for oprettelse af et udsatteråd. "Stemmerne på kanten" skal ikke kun høres op til er valg, men være en betydningsfuld stemme i hverdagen.
Desuden ønsker vi ansat en Borgerrådgiver, som kan vejlede og hjælpe både borgere og medarbejderne, når de føler sig trængt. Vi skal decentralisere, så frontpersonalet er inddraget i beslutningsprocesserne. Kun derved skabes trivsel og iderigdom.
Endelig vil vi arbejde målrettet for en grøn og bæredygtig omstilling, så vi kan sikre rent drikkevand og på sigt blive CO2-neutral. Vi ønsker at inddrage alle interessenter, som lige som os sætter klima, miljø og økologi i højsæde. Kun derved sikrer vi, at vi når hele vejen rundt.

Enhedslisten arbejder for en solidarisk, grøn og demokratisk kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kerteminde Kommune skal bygge et nyt rådhus i Kerteminde by indenfor de næste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kerteminde skal lukke skoler for at sikre kvaliteten i tilbuddene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kerteminde Kommune burde betale for hele etableringen af sluseprojektet, der skal forhindre oversvømmelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 286 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Enhedslisten vil kæmpe for højere normeringer og flere ressourcer til dagtilbud, skoler, handicappede og plejeområdet. Kernevelfærden har i alt for mange år været udsat for massive besparelser.
Vi vil bevare det nuværnde antal dagtilbud og skoler i nærområderne. Det styrker nærdemokratiet og er afgørende for levende, attraktive landsbyer.

Vi ønsker øget borgerinddragelse. Derfor vil vi kæmpe for oprettelse af et udsatteråd. "Stemmerne på kanten" skal ikke kun høres op til er valg, men være en betydningsfuld stemme i hverdagen.
Desuden ønsker vi ansat en Borgerrådgiver, som kan vejlede og hjælpe både borgere og medarbejderne, når de føler sig trængt. Vi skal decentralisere, så frontpersonalet er inddraget i beslutningsprocesserne. Kun derved skabes trivsel og iderigdom.
Endelig vil vi arbejde målrettet for en grøn og bæredygtig omstilling, så vi kan sikre rent drikkevand og på sigt blive CO2-neutral. Vi ønsker at inddrage alle interessenter, som lige som os sætter klima, miljø og økologi i højsæde. Kun derved sikrer vi, at vi når hele vejen rundt.

Enhedslisten arbejder for en solidarisk, grøn og demokratisk kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Kerteminde Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget Kerteminde Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Kerteminde Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Socialpædagog Slagelse Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

1984 - nu

Socialpædagog Center for Døve - CFD
Ø

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Kerteminde Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget Kerteminde Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Kerteminde Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Socialpædagog Slagelse Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

1984 - nu

Socialpædagog Center for Døve - CFD

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik