PERSONPROFIL

Michael Ellegaard

Frit Danmark - Folkebev. Mod Indv.

Spidskandidat i Odense
Spidskandidat i Region Syddanmark

Født 13. marts 1966 i Odense Single 2 børn

J

Michael Ellegaard var i år 2017 kandidat for Frit Danmark - Folkebevægelsen Mod Indvandringen ved Kommunalvalget i Odense kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Michael Ellegaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har tidligere været opstillet for partiet i kommunen. Michael Ellegaard er landformand for Frit Danmark - Folkebevægelsen Mod Indvandringen.

Michael Ellegaard er i dag førtidspensioneret som følge af en færdselsulykke. Han er uddannet inden for butik, salg og kontor, og han har siden læst en overbygning som merkonom. I sit arbejdsliv har Michael Ellegaard bl.a. været medstifter af HTH Køkkener og arbejdet som afdelingsleder hos virksomheden Jysk. Privat er Michael Ellegaard bosat i Odense.

I juni 2016 blev Michael Ellegaard idømt seks måneders ubetinget fængsel for trusler mod en sagsbehandler.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 87 Frit Danmark - Folkebev. Mod Indv. in total 152
KV 2013 Personlige stemmer 122 Frit Danmark - Folkebev. Mod Indv. in total 261

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

I Region Syddanmark ønsker vi at gøre op med de vanvittigt dyre - og helt unødvendige særforanstaltninger - som muhammeddanerne idag malker sygehusområdet for , og som på ingen måde er sygdomsrelateret !. Områder som tolkebistand til fremmede , der allerede HAR gennemgået den obligatoriske Danskundervisning , men som blot ikke har hørt efter i Dansk timerne - koster hvert år et to cifret millionbeløb , - og pengene tages direkte fra decideret sygdomsbehandling. Det mener vi ikke er rimeligt , - hvis muhammeddanerne fremover ønsker særbehandling - det være sig ekstra tolkebistand , speciel halal mad , specielle læger osv. - så er det noget som de fremover skal betale selv , står det til os. I Odense Kommune ønsker vi at gøre byen til det bedste sted i Danmark at være pensionist. Dette vil vi gøre ved at overføre ca. 100 millioner kr til ældreområdet , og pengene skal findes ved en direkte omlægning af Børne Unge Rådgivningen i byen. Det er sådan fat , at Odense har en ekstrem høj tvangsanbringelses rate af børn udenfor hjemmet - set i forhold til indbyggertallet. Det bunder først og fremmest i , at man hér i årevis har valgt at tvangsfjerne børn der har problemer i hjemmet som første og eneste mulighed. 250 børn og familier er ramt af denne højest u-pædagogiske handlingsmodel. Vi ønsker at indføre " den Svenske model " , der som hovedregel siger at " alle muligheder skal være afprøvede og udtømt , FØR en tvangsanbringelse skal finde sted " . På denne måde regner vi med at kunne hjembringe ca. 100 børn ud af de 250 - med støtte i hjemmet istedet for. Hvert tvangsfjernet barn koster skatteyderne over 1 million kroner om året , - de penge mener vi vil være bedre brugt ved en mærkbar forbedring indenfor alle sektorer i ældreplejen , samtidig med at denne omstrukturering vil giver mange familier en bedre livskvalitet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udliciteringer er ikke altid den bedste vej frem , - men kan standarden holdes på samme niveau af private firmaer , - og til en lavere pris , bør der kunne ses på sagen.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Istedet for at udskrive nye skatter , burde kommunen istedet for se på områder hvor de kunne spare mange penge . Lad os se på områder , hvor kommunen har valgt at give muhammeddanere positiv særbehandling i alt for mange år. Positiv særbehandling er bare et andet ord for " forkælelse " , og dette anser vi IKKE som en kommunal opgave at financiere. Der bliver årligt brugt 2 cifrede millionbeløb på denne konto - lad os derfor istedet se på Vollsmose , al deres halal mad , osv. osv.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Odense fortsat skal lancere sig selv som " grøn by " så skal den offentlige trafik helt sikkert fortsat prioriteres højt . Men igen heller ikke så højt at det ligefrem går ud over privat bilismen. Kommunen kunne passende begynde at se på hvordan man igen kan få flere borgere ind i busserne , - og her kunne man passende begynde at se på de tårnhøje priser som idag udgør bus-taksterne.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som affaldssorteringen er idag , finder jeg den tilfredsstillende.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at det fungerer tilfredsstillende på det nuværende niveau.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er andre områder som bør prioriteres højere før dette område. Lad mig nævne ældre området som i dén grad har brug for et løft. Som tidligere nævnt vil en omlægning af børne unge området i Odense kunne frigøre henved 100 millioner kroner årligt , som både skulle gavne ældre området som helhed samt øge indsatsen overfor de sindslidende.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre mere for de hjemløse end vi gør idag. Der bør opføres flere lignende byggerier som " skurbyen " som i det mindste giver de hjemløse et tag over hovedet , og muligheden for varme om vinteren.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemerne med tilflyttende flygtninge - hvoraf størstedelen iøvrigt er migranter og lykkeridere - giver som regel øget utryghed og størrere kriminalitet i nærområderne. Dette kan på ingen måde opvejes af de " kunstige arbejdspladser " der bliver oprettet i forbindelse med deres tilstedeværelse.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har eksempler på at private leverandører af mad til de ældre pludselig er gået konkurs - hvilket stillede de ældre med et problem som man som ældre ikke bør have. De ældre ønsker stabilitet og sikkerhed i deres dagligdag , - derfor er jeg ikke ubetinget enig i denne påstand.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil helt klart være en fordel for alle - både for patienten og for kommunen - at få en medborger arbejdsdygtig igen hurtigst muligt. Endnu længere en patient skal gå hjemme på sygedagpenge , og ikke er produktiv på sin arbejdsplads , endnu dyrere bliver det for samfundet , og derfor er det en win-win situation at satse mere på genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis behovet er der , skal der naturligvis ses på sagen

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal overhovedet ikke bruges flere skatteyder penge på muhammeddanere der ikke kan finde ud af at begå sig i vores samfund ! Tidligere projekter i bl.a Vollsmose har vist at det ikke har den ønskede effekt. Er muhammeddanerne under 18 år , så send dem på lukkede institutioner , og er de over , så send dem i fængsel. Mange af dem som der hér refereres til er udenfor pædagogisk rækkevidde , og vil - uanset hvor mange millioner der pumpes i projektet - forblive et problem for kommunen !.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklisterne har i årevis været forkælet med nye cykelstier , og senest har de fået hele centrum af byen for dem selv , da der snart kun kan køres med cykel de fleste steder , så jeg mener ikke at en udvidelse af disse privilegier er passende.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense har de seneste år fået et hårdt tiltrængt løft m.h.t musik arrangementer og koncerter , og dette ligger nu på et tilfredsstillende niveau.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Foreksempel Vollsmose har i årevis fået tildelt 2 cifrede millionbeløb fordi politikerne har været i den forkvaklede tro , at bare vi giver dem flere penge - så forsvinder problemerne som dug for solen. Det har siden vist sig , at pengene ligeså godt kunne have været kastet i grams fra Rådhuset , for man har absolut INGENTING fået for pengene ! At fortsætte dette galimatias vil være det samme som at blive VED med at kaste penge ned i et stort sort hul , - de må lære " skik følge eller land fly "

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal ikke " integreres " - de skal " assimiliseres " ! - det er flygtninges EGEN pligt og opgave at blive en del af det omgivende samfund. Dette gøres ikke ved hjælp af penge , men ved hjælp af flygtningenes egen vilje til at blive en del af det omgivende samfund !.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at ældre skal straffes for igennem et helt liv at have sparet op til alderdommen. Jeg mener at det skal være muligt for de ældre der har råd til det at tilkøbe ekstra pleje igennem den private ældrepleje uden at dette går ud over den kommunale ældrepleje. Husk lige at disse ældre også igennem et helt liv - igennem skatten - har bidraget til at kunne deltage i den kommunale ældrepleje på lige fod med alle andre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen overfor psykisk sindslidende skal styrkes , men dog uden at dette går ud over andre områder i sundhedsvæsnet. Lad mig foreslå at vi finder pengene til bl.a dette ved en omlægning af Odense børne unge rådgivningen i Odense. Her kan der spares henved 100 millioner kroner årligt ved at der indføres " den Svenske model " ved tvangsfjernelser af børn. Den går ud på at " alle andre muligheder skal være udtømte før en tvangsfjernelse finder sted". Ca. 100 børn kan hjembringes ved denne model.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke i øjeblikket ansat nok pædagoger i daginstitutionerne til at børnene individuelt til daglig kan få den sociale kontakt med en voksen som er ønskelig . Der må i kommunen kunne findes penge til at forbedre dette.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 787 Frit Danmark - Folkebev. Mod Indv. in total 1628

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

I Region Syddanmark ønsker vi at gøre op med de vanvittigt dyre - og helt unødvendige særforanstaltninger - som muhammeddanerne idag malker sygehusområdet for , og som på ingen måde er sygdomsrelateret !. Områder som tolkebistand til fremmede , der allerede HAR gennemgået den obligatoriske Danskundervisning , men som blot ikke har hørt efter i Dansk timerne - koster hvert år et to cifret millionbeløb , - og pengene tages direkte fra decideret sygdomsbehandling. Det mener vi ikke er rimeligt , - hvis muhammeddanerne fremover ønsker særbehandling - det være sig ekstra tolkebistand , speciel halal mad , specielle læger osv. - så er det noget som de fremover skal betale selv , står det til os. I Odense Kommune ønsker vi at gøre byen til det bedste sted i Danmark at være pensionist. Dette vil vi gøre ved at overføre ca. 100 millioner kr til ældreområdet , og pengene skal findes ved en direkte omlægning af Børne Unge Rådgivningen i byen. Det er sådan fat , at Odense har en ekstrem høj tvangsanbringelses rate af børn udenfor hjemmet - set i forhold til indbyggertallet. Det bunder først og fremmest i , at man hér i årevis har valgt at tvangsfjerne børn der har problemer i hjemmet som første og eneste mulighed. 250 børn og familier er ramt af denne højest u-pædagogiske handlingsmodel. Vi ønsker at indføre " den Svenske model " , der som hovedregel siger at " alle muligheder skal være afprøvede og udtømt , FØR en tvangsanbringelse skal finde sted " . På denne måde regner vi med at kunne hjembringe ca. 100 børn ud af de 250 - med støtte i hjemmet istedet for. Hvert tvangsfjernet barn koster skatteyderne over 1 million kroner om året , - de penge mener vi vil være bedre brugt ved en mærkbar forbedring indenfor alle sektorer i ældreplejen , samtidig med at denne omstrukturering vil giver mange familier en bedre livskvalitet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gennerelt for få hænder til den arbejdsbyrde de skal løfte. Derfor har vi også været ude for at se hvor vi kan finde penge til afhjælpning af dette problem. Dem har vi fundet ved besparelser på tolkebistand og halal mad til muhammeddanere. Dette koster årligt store 2 cifrede millionbeløb. Da disse områder ikke er decideret sygdomsrelaterede , og kun et tegn på positiv særbehandling , vil vi overføre penge fra disse områder til flere varme hænder - til gavn for både patienter og personale.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man laver ikke den samme fejl 2 gange , men lærer af ting der ikke fungerer.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er grundlæggende af den opfattelse at det offentlige sygehusvæsen fortsat skal være gratis for borgerne i dette land. Men når det kommer til hvilke ting det offentlige sygehusvæsen fremtidigt skal betale , så skal der kun være tale om sygdomsrelaterede ting. De ting som jeg fremover gerne ser overgå til egenbetaling er specielle kulminariske ønsker som halal mad , specielle læger - af religiøse grunde , samt tolkebistand til folk som HAR gennemgået den obligatoriske Danskundervisning .

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej , - jeg mener at besøg hos egen praktiserende læge fortsat skal være gratis.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behov som yderområderne har for alment praktiserende læger skal dækkes såfremt dette er muligt. Hvis dette betyder en tilføjelse af midler for at kunne dække efterspørgslen , så vil jeg arbejde for det.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige sygehusvæsen er pressede , hvilket ofte giver sig udslag i for lange ventetider. Ud fra patienternes synspunkt vil det være at foretrække at komme i behandling så hurtigt dette er muligt. Hvis dette er muligt ved et samarbejde med privathospitaler , så er jeg åben overfor det.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har altid været imod en lukning af de små sygehuse i provinsen , så derfor er vi imod en total centralisering af sygehusenes opgaver , og tilhænger af en decentralisering der vil holde liv i de små sygehuse - også i fremtiden.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering er ikke altid en garanti for mere effektivitet - dette så vi senest med eksemplet BIOS , - det er også min grundlæggende overbevisning at udliciteringer - specielt indenfor et så vigtigt område som det offentlige sygehusvæsen er - vil være med til at splitte den sammenhængskraft som et offentligt sygehusvæsen bliver nød til at have for altid at kunne levere den service som befolkningen forventer.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har hele tiden været tilhængere af læge helikoptere i yderområderne - disse kan sikre hurtig og effektiv hjælp uanset afstandene. Hvis dette beredskab ikke fungerer optimalt , må der ses på en optimering samt opgradering af denne tjeneste.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I den takt man møder dette problem , skal man naturligvis gøre noget ved det. Jeg mener ikke der er et akut behov for at foregribe disse situationer.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg anser effektiviteten på dette område som værende tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. Skulle der på et tidspunkt vise sig behov for at se på en optimering af effektiviteten , er jeg naturligvis åben for dette.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal dette kunne fungere , er der ikke blot beliggenheden at tage hensyn til , men også tilgængeligheden som transport - busser og tog , samt andre faktorer der gør sig gældende. Hvis dette i specifikke tilfælde kan gå op i en højere enhed bør man kunne se på det.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne løser helt specialiserede opgaver , hvor hele ekspertisen er samlet eét sted , som fk.s indenfor sygehusvæsnet. Derfor ville hverken staten eller kommunerne kunne løse de samme opgaver med den samme viden og omhu. Regionerne er en rigtig god investering for Danmark.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I årevis er der blevet sparet på dette område , alt imens presset på dette område bare er blevet størrere og størrere. Man har lukket ambulante døgnpladser selv om klientellet i høj grad stadig er der. Dette er ikke rimeligt. Derfor skal dette område i høj grad op-prioriteres så det igen kan dække det behov der er ude i samfundet.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke i al evighed hvert år rationalisere og effektivisere sig til 2 procent mere , hvis der ikke følger penge med !. På et tidspunkt vil det uværgeligt gå ud over behandlingen , som vil blive ringere , og til sidst uholdbar - såfremt man ikke også lader penge følge med

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er igen en prioritering af de tilrådighed stående midler. Jeg er enig i , at folk der ligger i risiko zonen for at udvikle arvelige/alvorlige sygdomme skal have denne mulighed - mens almindelige raske mennesker uden familiær historie med alvorlige sygdomme mener jeg ikke skal tilbydes denne mulighed.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behandlingsgaranti indenfor en måned i det offentlige sygehusvæsen - private sundhedsforsikringer bør ikke have nogen indflydelse på behandlingstiden indenfor det offentlige - dette er et område for privathospitalerne.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg anser udviklingen i de mindre provinsbyer som lige så vigtig for væksten i hele Regionen , da en størrere velfungerende enhed er at foretrække , frem for en koncentreret indsats omkring en enkelt by.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis dette kan gøres sideløbende med store miljø mæssige krav til råstofudvinding , så vil det kunne gavne hele regionen.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er behov for at rationalisere på dette område , så må have en analyse af det.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at de enkelte ungdomsuddannelser og deres undervisningsgrundlag skal være de samme over hele landet , så alle i sidste ende kan være sikre på at have gennemgået samme pensum - uanset hvorfra i landet de kommer.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Landsformand

Tillidsposter

Landsformand Frit Danmark - Folkebevægelsen Mod Indvandringen

Uddannelse

3 årig mesterlære indenfor butik , handel og kontor - suplerende merconom enkeltfag indenfor linien Innovation Tietgen handelsskole

Erhvervserfaring

Førtidspensionist
Afdelingsleder Jysk
J

Politiske hverv

Landsformand

Tillidsposter

Landsformand Frit Danmark - Folkebevægelsen Mod Indvandringen

Uddannelse

3 årig mesterlære indenfor butik , handel og kontor - suplerende merconom enkeltfag indenfor linien Innovation Tietgen handelsskole

Erhvervserfaring

Førtidspensionist
Afdelingsleder Jysk

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik